Raport anual 2008

Raport anual

privind exercitiul financiar 2008

 

Denumire: S.C. Asigurare Reasigurare ASIMED S.A.

Nr. inregistrare Registrul Asiguratorilor: RA 053

Adresa sediu social: Bucuresti, str. Gheorghe Lazar nr. 8A, sector 1

Structura actionariat:

HUICĂ LAURENŢIU – 81,84%

RADU GEORGE-CAZACINCU – 0,57%

HUICA ALEXANDRU-CATALIN – 0,46%

S.C. HEPITES S.A. - 3,55%

S.C. OLFARM S.A. - 2,41%

S.C. IMECO S.A. - 1,35%

S.C. MEDUMAN S.A. - 1,85%

S.C. FARMACOM S.A. - 0,09%

S.C. HELIOFARM S.A. - 0,85%

S.C. FARMACEUTICA GALENUS S.A. - 3,62%

S.C. ARENA GROUP S.A. - 3,41%

Consiliul de Administratie:

Laurentiu Huica - Presedinte

Ecaterina – Maria Voinescu - Membru

Radu – George Cazacincu - Membru

Categorii si clase de asigurare practicate:

Compania noastra practica asigurari generale si este autorizata pentru urmatoarele clase de asigurare:

 • clasa I – asigurari de accidente si boala (inclusiv de munca si boli profesionale)

 • clasa II – asigurari de sanatate

 • clasa III – asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare

 • clasa VII – asigurari de bunuri aflate in tranzit

 • clasa VIII – asigurari de incendiu si alte calamitati

 • clasa XIII – asigurari de raspundere civila generala

Dintre clasele practicate de compania noastra, doar clasa II beneficiaza de o deducere limitata de legiuitor insa la un plafon de maximum 250 euro/an/angajat conform Codului Fiscal.

Canalul de distributie al produselor companiei este realizat prin intermediul consilierilor de asigurare – angajati, in cadrul compartimentului Subscriere contracte de asigurare.

Audit financiar:

Auditul financiar extern este realizat de compania S.C. Elite Consulting S.A., inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 029/2001. Raportul acesteia, prescurtat, arata astfel:

Am auditat situaţiile financiare ale societatii ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2008, contul de profit şi pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data, precum si sinteza politicilor contabile semnificative si notelor explicative anexate. 

 Situatiile financiare mentionate se refera la:

 • Total capitaluri proprii 11.689.453 RON

 • Rezultatul (pierdere) 470.669 RON

 

 În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă în mod corect şi fidel poziţia financiară a ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. la 31 decembrie 2008, precum şi rezultatele activităţii sale stabilite pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu Directivele Europene specifice domeniului asigurărilor aprobate prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.3129/2005, modificat prin Ordinul nr. 7/2007 şi normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 cu modificarile ulterioare şi Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.22/2008, art. 7, sectiunea 2, literele g si h, raportam ca pe parcursul auditului statutar al situatiilor financiare, nimic nu ne-a atras atentia ca sa ne faca sa credem ca modul de calcul al rezervelor tehnice ale Societatii, proportia activelor admise sa acopere rezervele tehnice, calculul marjei de solvabilitate si a coeficientului de lichiditate la 31 decembrie 2008, nu sunt in toate aspectele semnificative, in conformitate cu legistatia si reglementarile romanesti.” 

Bilanţul societăţii la 31 DECEMBRIE2008 se prezintă astfel :

 • Plasamente totale 14142137 lei

 • Creante din operatiuni de asigurare 212472 lei

 • Alte creante 764741 lei

 • Alte elemente de activ 29270 lei

 • Disponibilitati banesti in casa si conturi 729935 lei

 • Total active 15878555 lei

 • Capital social 8001000 lei

 • Rezerve 4050159 lei

 • Rezerve statutare 108963 lei

 • Rezultatul exercitiului -470669 lei

 • Repartizare profit 0 lei

 • Rezerve tehnice 439108 lei

 • Datorii din reasigurare 0 lei

 • Alte datorii 3625620 lei

 • Venituri in avans 124374 lei

 • Total pasiv 15878555 lei

CONTUL TEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel:

 • Venituri din prime subscrise 888830 lei

 • Cheltuieli cu daune totale 528014 lei

 • Variatia rezervei de catastrofa 1994 lei

 • Cheltuieli de achizitii 281585 lei

 • Cheltuieli de administrare 281584 lei

 • Cota din venitul net transferat 343719 lei

 • Rezultatul tehnic al asigurarii generale 139372 lei

Contul Netehnic la 31.12.2008 se prezintă astfel :

 • Rezultatul tehnic al asig generale 139372 lei

 • Venituri din realizare plasamente fin 687438 lei

 • Alte venituri netehnice 5023 lei

 • Cota din venit din plasamente tr 343719 lei

 • Cheltuieli din provizioane 885234 lei

 • Venituri totale 1581685 lei

 • Cheltuieli totale 1972410 lei

 • Rezultatul curent - 390725 lei

 • Impozit pe profit 79944 lei

 • Rezultatul net al exercitiului -470669 lei

Societatea are un număr de 18 salariati pentru care a înregistrat cheltuieli cu salarii si taxe aferente.

Veniturile realizate sunt obtinute din activitati de asigurari de sanatate si asigurari malpraxis , asigurari de raspundere civila de furnizori , asigurari pentru studii clinice si asigurari de incendii si calamitati , din venituri din inchirieri de spatii si din venituri financiare pentru plasamentele financiare in depozite la banci si imprumuturi acordate catre alte societati afiliate.

In anul financiar 2008 actionarii au hotarit, acordarea de imprumuturi societatilor in care exista interese de participare, si deschiderea de conturi de depozite bancare si s-au emis acte aditionale la contractele incheiate pentru stabilirea de noi termene pentru recuperarea lor.

La 31.12.2008 imprumuturile de incasat conform evidentelor contabile arata astfel:

 

Persoana împrumutată de asigurator

Data acordării

Data scadenţei

Valoarea conform evidenţelor contabile

1

2

3

4

SOCEKO

7/7/2008

 

1015900

ARENA

4/14/2006

4/14/2009

4909500

CMR UNITED

8/1/2007

 

140000

HEPITES

8/11/2005

 

1234830

OLFARM

5/18/2005

5/18/2009

860000

PHARMA

1/9/2008

1/9/2011

194000

TRANSMEDICA

12/8/2008

 

1000000

Total

X

X

9,354,230

 

Plasamentele efectuate de societata in depozite bancare se prezinta astfel:

 

Instituţia de credit

Valoarea depozitelor (Lei)

1

2

Banca Transilvania

65000

Total Banca Transilvania

65,000

ProCredit Bank

50000

Total ProCredit Bank

50,000

B.C.R.

500000

Total B.C.R.

500,000

PIRAEUS BANK ROMANIA

50000

Total PIRAEUS BANK ROMANIA

50,000

TOTAL

665,000

 

La sfarsitul anului 2008 Asimed SA detine actiuni la societati listate la Bursa de Valori Bucuresti in valoare de :

Denumirea emitentului

Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzactioneaza

Numar de actiuni achizitionate

Valoarea conform evidenţelor contabile

Valoarea de piata la data raportarii

(Lei)

(Lei)

HEPITES ( 8.59%)

BVB

1,840,000

643,893

220,800

Total

X

1,840,000

643,893

220,800

Deasemenea detine actiuni la societati nelistate cum sunt : ARENA GROUP S.A. in valoare de 299940 lei ( 99.98 %) si ROMFARM S.A. in valoare de 180000 lei (96.59 %).

La data raportarii societatea are inregistrate si virate la termen impozitele si taxele datorate conform legislatiei in vigoare.

Legea aplicabila contractelor de asigurare:

Toate contractele de asigurare se supun prevederilor Legii 32/2000 cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Strategii si perspective de dezvoltare:

Pentru 2009, compania noastra a bugetat un volum de prime urmand trendul anual de dezvoltare inca de la inceput – o crestere de 15-20%, concomitent cu dezvoltarea pe orizontala a afacerii – deschidere de filiale, o politica de management ce va cauta cele mai optime solutii pentru gestionarea si diminuarea riscurilor, politici noi de marketing pentru dezvoltarea imaginii companiei si a produselor acesteia in randul publicului, totul dublat de o perfectionare continua a cadrelor companiei in domeniul de profil.