Raport anual 2007

 
ASIGURARE REASIGURARE ASIMED SA

STR GH LAZAR NR 8A, SECTOR 1

CUI 15837027

RAPORT DE GESTIUNE

LA 31 DECEMBRIE 2007

 

Societatea Comercială ASIGURARE REASIGURARE ASIMED SA cu sediul în Bucuresti, str GH LAZAR nr 8A, sector 1 are capitalul social subscris şi vărsat în sumă de 8001000 lei.

 

Societatea s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.

Obiectul principal de activitate îl constituie activitati de asigurare generala de sanatate clasa II, asigurari de raspundere civila clasa XIII si asigurari de incendii si calamitati naturale clasa VIII , cod CAEN 6603.

 

Evidenţa contabilă este organizată în conformitate cu prevederile legii nr 82/1991 republicată.si se realizeaza pe baza de contract de servicii cu o societate comerciala membru CECCAR.

 

Toate documentele justificative privind operaţiunile economico- financiare efectuate pâna la 31.12.2007 au fost operate la zi în ordine cronologică şi sistematică.

Bilanţul societăţii la 31 DECEMBRIE2007 se prezintă astfel :

 

 • Plasamente financiare actiuni detinute 419940 lei

 • Plasamente in imobilizari corporale 4560000 lei

 • Alte plasamente fin titluri de valori 0 lei

 • Depozite la instituti de credit 0 lei

 • Titluri de creanta si imprumuturi acordate 4981830 lei

 • Total plasamente 9961770 lei

 • Parte din rez tehnice cedate in reas 0 lei

 • Creante din operatiuni de asigurare 199096 lei

 • Alte creante 389100 lei

 • Alte elemente de activ 17415 lei

 • Disponibilitati banesti in casa si conturi 2422060 lei

 • Total active 12994441 lei

 • Capital social 8001000 lei

 • Rezerve 4151348 lei

 • Rezultatul reportat -27464 lei

 • Rezultatul exercitiului 356271 lei

 • Repartizare profit 356271 lei

 • Rezerve tehnice 304620 lei

 • Datorii din reasigurare 0 lei

 • Alte datorii 155612 lei

 • Total pasiv 12994441 lei

CONTUL TEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel

 • Venituri din prime subscrise 777005 lei

 • Cheltuieli cu daune totale 490210 lei

 • Cheltuieli de achizitii 183794 lei

 • Cheltuieli de administrare 183795 lei

 • Cota din venitul net transferat 257163 lei

 • Rezultatul tehnic al asigurarii generale 165984 lei

Contul Netehnic la 30.06.2007 se prezintă astfel :

 • Rezultatul tehnic al asig generale 165984 lei

 • Venituri din realizare plasamente fin 514327lei

 • Alte venituri netehnice 5023 lei

 • Cota din venit din plasamente tr 257163 lei

 • Rezultatul curent 423171 lei

 • Impozit pe profit 66900 lei

 • Rezultatul net al exercitiului 356271 lei

 

Societatea are un număr de 14 salariati pentru care a înregistrat cheltuieli cu salarii si taxe aferente.

Veniturile realizate sunt obtinute din activitati de asigurari de sanatate si asigurari malpraxis , asigurari de raspundere civila de furnizori , asigurari pentru studii clinice si asigurari de incendii si calamitati , din venituri din inchirieri de spatii si din venituri financiare pentru plasamentele financiare si imprumuturi acordate catre alte societati.

In anul financiar 2007 actionarii au hotarit, acordarea de imprumuturi societatilor in care exista interese de participare, si deschiderea de conturi de depozite bancare.

La data raportarii societatea are inregistrate si virate la termen impozitele si taxele datorate conform legislatiei in vigoare.

La intocmirea bilantului s-au respectat principiile contabilitatii-al prudentei, al permanentei metodelor, continuitatii activitatii , independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii veniturilor cu cheltuielile.

La întocmirea SITUATIILOR FINANCIARE la 31 decembrie 2007 s-au avut în vedere regulile cu caracter general prevăzute în Legea Contabilităţii nr 82 republicată si ordinul 3129/2005 al COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR.

 

ADMINISTRATOR

LAURENTIU HUICA