Raport anual 2015 IFRS

RAPORTUL  AUDITORULUI  STATUTAR

 

privitor la Situatiile  financiare individuale intocmite  in conformitate  cu  IFRS

 

                                                               LA

                         S.C. ASIGURARE  REASIGURARE  ASIMED  S.A.

 

 

 

                Auditorul  statutar  a verificat  Situatiile financiare individuale intocmite

 

in conformitate cu Standardele internationale de raportare Financiara (IFRS)

 

adoptate de Uniunea  Europeana. Compartimentul  economic a pus la dispozitia

 

auditorului  statutar situatia  modificarilor fata de regulamentul  contabil  si situatia

 

contului de profit si pierdere intocmite ca urmare a retratarii situatiilor  financiare

 

incheiate la 31.12.2015.

 

            In urma  retratarii  situatiilor  financiare incheiate in conformitate cu

 

Directivele Europene  specifice domeniului asigurarilor,aprobate prin Ordinul

 

Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.3129/2005, s-au efectuat

 

ajustari de inregistrare a diferentelor pozitive  si  negative privind  rezultatul

 

curent si reportat  si  veniturile  in avans  care nu au fost prezentate in pozitia 

 

financiara conform  IFRS. Diferentele nu afecteaza principiul fidelitatii economice,

 

astfel ca nu au fost evidentiate  in contabilitate deoarece reprezinta doar o

 

interpretare conform standardelor  IFRS.

 

          Situatiile  financiare individuale intocmite  pentru exercitiul  financiar

 

incheiat la 31.12.2015 si  aliniate  la cerintele  IFRS, cuprind:

 

-         Situatia  individuala a pozitiei financiare

 

-         Contul de profit si pierdere individual  si situatia  individuala a altor

 

          elemente ale rezultatului  global

 

-         Situatia  individuala a modificarilor capitalurilor proprii

 

-         Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie

 

-         Notele la situatiile  financiare  individuale

 

          Situatiile financiare individuale  au fost intocmite pe baza cifrelor culese din

 

bilantul  incheiat la 31.12.2014 ( coloana 01.01.2014 si 31.12.2014) si bilantul

 

incheiat la 31.12.2015 ( coloana 31.12.2014=01.01.2015  si 31.12.2015).

 

Toate  modificarile  aduse situatiilor  financiare intocmite conform  Reglementarilor

 

contabile romanesti au avut la baza IAS 12 si IFRS 4, conturile  fiind ajustate doar

 

in cazul in care a fost necesar, astfel:

 

-       ajustari  pentru recunoasterea creantelor si datoriilor privind impozitul pe

       

        profit amanat ( IAS 12)

 

-      ajustari cu privire  la clasificarea contractelor de asigurare ( IFRS 4)

 

-      ajustari cu privire  la rezervele tehnice (IFRS 4)

 

       Notele  prezentate in completarea  situatiilor financiare individuale intocmite

 

conform Directivelor europene (IFRS) au adus explicatii  pentru  toate elementele

 

prezentate in bilanturile intocmite  conform Reglementarilor contabile romanesti.

 

       Legat de aspectul privind riscul aferent  impozitarii  s-a concluzionat ca

 

legislatia fiscala romaneasca ar putea fi interpretata diferit de catre autoritatile

 

fiscale in comparatie cu tratamentul  societatii, ceea ce ar putea creea probleme

 

prin calcularea de penalitati pentru diferentele de calcul constatate.

 

       Regruparea elementelor  de activ si  pasiv conform Ordinului nr.3129/2005 s-a

 

modificat in baza cerintelor de prezentare ale IFRS, rezultand o noua reclasificare:

 

-     Veniturile din plasamente  financiare au devenit venituri din investitii

 

-     Depozitele pe termen scurt au trecut la categoria  active financiare detinute  

 

      pana la scadenta 

 

-    Dobanzile de incasat trec de la depozite la active financiare detinute pana la

 

     scadenta. 

 

-   Veniturile din chirii  si veniturile netehnice trec la venituri operationale.

 

 

     Ca auditor avem  responsabilitatea de a exprima o opinie cu privire la modul in

 

in care s-a efectuat  retratarea situatiilor financiare individuale in baza IFRS si cu

 

respectarea  Directivelor europene.

 

     Probele de audit obtinute in urma verificarilor sunt suficiente si adecvate pentru

 

a constitui o baza rezonabila pentru opinia auditorului.

 

     In opinia  noastra Situatiile financiare individuale ca re s-au intocmit in urma 

 

retratarii (conform IFRS) situatiilor financiare intocmite conform Reglementarilor

 

contabile romanesti,  prezinta in mod corect si fidel pozitia financiara a firmei.

 

Modificarile s-au efectuat doar in cazurile absolut necesare,  nefiind nevoie de

 

corectarea in contabilitate deoarece nu afecteaza principiul fidelitatii

 

economice, ele fiind doar o interpretare conform standardelor  IFRS.

 

In numele SC ELITE  CONSULTING SA                                       Bucuresti,

 

Inregistrata  la CAFR cu nr. 029/2001                                               29.06.2016

 

Cristescu Florica                                                                               

 

Inregistrata la CAFR cu nr.149/2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situații financiare individuale S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A.

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015

 

01,01,2014

31,12,2014

31,12,2015

Active

     

Numerar si echivalent de numerar

307639

961747

182538

Active financiare evaluate la valoarea justa prin

     

profit sau pierdere

884340

91886

92040

Active financiare disponibile pentru vinzare

     

Active financiare detinute pina la scadenta

3194973

1883037

3002512

Creante comerciale si similare

2518735

5456350

7117387

Activele financiare pentru care expunerea la riscul de

     

investitii este transferata contractantilor

     

plasamente detinute la societatile afiliate

6188030

7116502

4834533

Creante din operatiuni de reasigurare

     

Cheltuieli de achizitie reportate

     

Creante privind impozitul curent

   

11275

Creante privind impozitulpe profit aminat

     

Alte active

51941

37285

4114

Active imobilizate detinute in vederea vinzarii

     

Imobilizari corporale

4672617

4751020

2983225

Imobilizari necorporale

     

TOTAL ACTIVE

17818275

20297827

18227625

Datorii

     

Datorii aferente contractelor pentru care expunerea la

     

riscul de investitii este transferat contractantilor

     

Rezerve de prime

521665

548518

465289

Rezerve de daune

160913

195283

174592

Rezerve matematice si beneficii

12178

13401

13282

Datorii din operatiuni de reasigurare

8208

8208

8142

Datorii comerciale si similare

82416

58215

66373

Datorii cu impozitul curent

 

39285

 

Datorii cu impozitul aminat

     

Alte datorii

     

Provizioane

40000

40000

 

TOTAL DATORII

825380

902910

727678

Capitaluri propii

     

Capital social

13101000

13101000

14885000

Rezerva legala

103721

139116

139116

Alte rezerve

57589

57589

57589

Rezerve din reevaluarea activelor

4068309

4068309

2140555

Rezerve aferente activelor financiare disponibile

     

pentru vinzare

     

Rezultatul exercitiului

-617125

2366627

32784

Rezultat reportat

279401

-337724

244903

Total capitaluri propii

16992895

19394917

17499947

Total datorii si capitaluri propii

17818275

20297827

18227625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Contul de profit si pierdere individual si situația individuala a altor elemente ale rezultatului global

pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015

 

 

01,01,2014

31,12,2014

31,12,2015

Prime subscrise

1496602

1479470

1320243

Prime cedate in reasigurare

-19827

-10626

0

Variatia rezervei de prime nete de reasigurare

-48199

27894

-62450

Venituri din prime de asigurare

1428576

1496738

1257793

       

Cistiguri (pierderi) din investitii si din diferente de curs

405000

344626

104220

Cheltuieli financiare

-46741

-13811

-9427

Rezultat net financiar

358259

330815

94793

       

Venituri din investitii financiare la vaoarea.justa in contul

     

 de profit si pierdere

 

4701776

 
       

Venituri din comisioane

3571

2665

1162

       

Alte venituri operationale

9054

106180

12530

       

Daune intimplate aferente contractelor de asigurare

-811114

-603712

-770911

Daune intimplate cedate in reasigurare

     

Daune intimplate si beneficii nete

-811114

-603712

-770911

       

Variatia rezervelor tehnice pentru contracte de asigurare

88509

7699

138688

       

Cheltuieli de achizitie

     

Cheltuieli de administrare

-1693980

-659557

-691844

Cheltuieli nete cu ajustarile de depreciere aferente

     

activelor financiare, provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 

-2381312

-9427

Alte cheltuieli operationale

 

-634665

 
       

Profit sau pierdere

-617125

2366627

32784

       

Alte elemente ale rezultatului global

     

Elemente care nu pot fi niciodata reclasificate in profit

     

sau pierdere

     

Elemente care sunt sau pot fi reclasificate la profit

     

sau pierdere

     

Alte elemente ale rezultatului global aferent exercitiului

     

financiar

     

Rezultatul global aferent exercitiului financiar

-617125

2366627

32784

Situația modificării capitalului propriu la data de 31.12.2015

         

01,01,2014

       
 

sold initial

cresteri

reducere

sold final

         

Capital subscris

13101000

   

13101000

Rezerva legala

103721

   

103721

Alte rezerve

57589

   

57589

Rezerve reevaluare active imobilizate

4037402

30907

 

4068309

Rezultatul exercitiului

333339

-617125

333339

-617125

Rezultatul reportat

-33633

313034

 

279401

Repartizare profit

20304

 

20304

0

Total

17579114

-273184

313035

16992895

         

31,12,2014

       

Capital subscris

13101000

   

13101000

Rezerva legala

103721

35395

 

139116

Alte rezerve

57589

   

57589

Rezerve reevaluare active imobilizate

4068309

   

4068309

Rezultatul exercitiului

-617125

2366627

-617125

2366627

Rezultatul reportat

279401

-617125

 

-337724

Repartizare profit

       

Total

16992895

1784897

-617125

19394917

         

31,12,2015

       

Capital subscris

13101000

1784000

 

14885000

Rezerva legala

139116

   

139116

Alte rezerve

57589

   

57589

Rezerve reevaluare active imobilizate

4068309

 

1927754

2140555

Rezultatul exercitiului

2366627

32784

2366627

32784

Rezultatul reportat

-337724

2366627

1784000

244903

Repartizare profit

       

Total

19394917

4183411

6078381

17499947

         

 

Situația individuala a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015

 

RON

 

01,01,2014

31,12,2014

31,12,2015

Numerar din activitati de exploatare

     

Incasari in numerar din primele brute subscrise

1651406

1004706

1291024

Plati in numerar privind primele cedate in reasigurare

-6871

-10625

 

Plati in numerar privind daunele

-650558

-473482

-558118

Incasari privind daune primite de la reasiguratori

     

Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii

-2026818

-391201

-357899

Plati in numerar catre si in numele angajatilor

-465968

-567439

-481673

Plati in numerar privind comisioanele catre agenti de

     

asigurare si brokeri de asigurare

     

Incasari in numerar privind comisioanele aferente reasig

     

Plati in numerar de impozite si taxe

-276906

21991

-132318

Alte incasari/plati aferente activitatii de exploatare

 

6180

64186

Numerar net din activitati de exploatare

-1775715

-409870

-174798

Numerar din activitati de investitii

     

plati nete in numerar pentru achizitionarea de active

     

corporale si necorporale pe termen lung

-185000

-100000

-184494

Incasari in numerar din vinzarea de terenuri si constructii

     

Incasari in numerar din redeucerea de capital a

     

societatilor afiliate

     

Incasari in numerar din vinzarea instrumentelor de

     

capital propiu si de creante ale altor societati

     

Plati in numerar pentru achizitia de instrumente de

-143645

-1444170

-1663586

capital propiu si de creanta ale altor societati

     

Incasari in numerar din vinzari instrumente de capital

 

1823714

 

Incasari din cistiguri plasamente/investitii

62307

323233

8000

Numerar net din activitati de investitii

-266338

602777

-1840080

Numerar din activitatea de finantare

     

Majorari de capital social

     

Incasari din imprumuturi acordate

1930180

461201

1235671

Numerar net din activitatea de finantare

1930180

461201

1235671

Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de num

-111873

654108

-779207

       

Numerar si echivalente de numerar la 01 ianuarie

419512

307639

961745

Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie

307639

961747

182538

 

 

Aspecte generale

 

S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASIMED SA. (denumita in continuare „Societatea” sau „ASIMED SA”) este o societate înregistrata in Romania in octombrie 2003. ASIMED SA este autorizata sa efectueze activități de asigurare si reasigurare prin intermediul sediului sau din București, Strada Gh Lazar, nr. 8A. Principala activitate a Societății o reprezintă asigurările generale.

 

Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 3 membri:

Voinescu Ecaterina Maria            - Președinte

Spirea Elena                                    - Membru

Radu George Cazanciuc               - Membru

 

Bazele întocmirii

 

Declarația de conformitate

 

Situațiile financiare individuale au fost întocmite in conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara („IFRS”) adoptate de Uniunea Europeana aplicate in contextul IFRS 1 („Adoptarea pentru prima data a IFRS”).

 

Situațiile financiare individuale au fost întocmite in conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare financiara adoptate de Uniunea europeana („IFRS”). Societatea a întocmit prezentele situații financiare individuale pentru a îndeplini cerințele Deciziei Președintelui Autorității de Supraveghere Financiara si sunt destinate exclusiv utilizatorilor cunoscători ai acestei decizii ASF. Prezentele situații financiare individuale nu sunt menite sa prezinte poziția financiara in conformitate cu reglementările si principiile contabile stabilite prin Ordinului Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3129/2005 („Ordinul 3129/2005”) si nu sunt destinate utilizatorilor interesați in acest scop (ex. Autoritățile fiscale, Registrul comerțului etc). Pentru acești utilizatori Societatea a întocmit si prezentat situații financiare in conformitate cu Ordinului Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3129/2005.

 

 

Prezentele situații financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 se refera numai la Societate, ca entitate individuala.

 

 

Situațiile financiare individuale cuprind:

•             Situația individuala a poziției financiare

•             Contul de profit si pierdere individual si situația individuala a altor elemente ale rezultatului global

•             Situația individuala a modificărilor capitalurilor proprii

•             Situația individuala a fluxurilor de trezorerie

•             Notele la situațiile financiare individuale

 

Evidentele contabile ale Societății sunt menținute in lei (RON), in conformitate cu Reglementările Contabile Romanești („RCR”). Aceste conturi au fost retratate pentru a reflecta diferențele existente intre conturile conform RCR si cele conform IFRS. In mod corespunzător, conturile conform RCR au fost ajustate, in cazul in care a fost necesar, pentru a armoniza aceste situații financiare separate, in toate aspectele semnificative, cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana.

 

Modificările cele mai importante aduse situațiilor financiare întocmite in conformitate cu RCR pentru a le alinia cerințelor IFRS adoptate de Uniunea Europeana sunt:

•             gruparea mai multor elemente in categorii mai cuprinzătoare;

•             ajustări cu privire la clasificarea contractelor de asigurare, in conformitate cu IFRS 4 – „Contracte de asigurare”;

•             ajustări cu privire la rezervele tehnice (conform principiului – ce mai buna estimare), in conformitate cu IFRS 4 – „Contracte de asigurare”;

•             ajustări pentru recunoașterea creanțelor si datoriilor privind impozitul pe profit amânat, in conformitate cu IAS 12 - „Impozitul pe profit”; si

•             cerințele de prezentare in conformitate cu IFRS.

 

Bazele evaluării

 

Prezentele situații financiare individuale au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate in continuare in politicile contabile.

 

 

Moneda funcționala si de prezentare

 

Elementele incluse in situațiile financiare individuale IFRS ale Societății sunt evaluate folosind moneda mediului economic in care entitatea funcționează („moneda funcționala”) adică leul.

Situațiile financiare sunt întocmite in lei si prezentate in lei („RON”), moneda funcționala si de prezentare a societății, rotunjite la cea mai apropiata unitate.

 

 

Folosirea estimărilor si judecaților semnificative

 

Pentru întocmirea prezentelor situații financiare individuale conform IFRS adoptate de Uniunea Europeana a fost necesara folosirea unor estimări si ipoteze in ceea ce privește aplicarea politicilor contabile, valoarea activelor si pasivelor raportate in bilanțul contabil la 31 decembrie 2015, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare individuale si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva.

 

Deși aceste estimări individuale prezinta un anumit grad de incertitudine, efectul acestora asupra situațiilor financiare individuale este considerat ca  nesemnificativ.

 

Estimările si presupunerile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimărilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea este revizuita, daca revizuirea afectează doar acea perioada, sau in perioada in care estimarea este revizuita si perioadele viitoare daca revizuirea afectează atât perioada curenta, cat si perioadele viitoare.

 

Prezentarea situațiilor financiare individuale

 

Societatea a adoptat o prezentare bazata pe lichiditate in cadrul poziției financiare individuale si o prezentare a veniturilor si cheltuielilor in funcție de natura lor in cadrul situației rezultatului global individual, considerând ca aceste metode de prezentare oferă informații care sunt credibile si mai relevante decât cele care ar fi fost prezentate in baza altor metode permise de IAS 1 „Prezentarea situațiilor financiare”.

 

 

Continuitatea  activității

 

Prezentele situații financiare individuale au fost întocmite in baza principiului continuității activității care presupune faptul ca Societatea își va putea continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil.

 

Politici si metode contabile semnificative

 

In cadrul procesului de tranziție la Standardele Internaționale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (denumite in continuare “IFRS adoptate de UE”) inițiat de către Autoritatea de Supraveghere Financiara (denumita in continuare “ASF”) prin Decizia 317/05.06.2012, Societatea a dezvoltat un set de politici contabile semnificative in conformitate cu standardele IFRS adoptate de UE aplicabile pentru scopul întocmirii setului de situații financiare individuale la 31 decembrie 2015.

 

Politicile si metodele contabile semnificative aplicate in întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu IFRS de ASIMED SA sunt prezentate mai jos:

 

Conversia sumelor exprimate in devize

 

 

Tranzacțiile in devize sunt înregistrate la cursul de schimb publicat de Banca Naționala a României („BNR”) la data tranzacției. Diferențele de curs care rezulta din tranzacțiile încheiate in devize sunt incluse ca venituri sau cheltuieli la data încheierii tranzacțiilor, folosindu-se cursul de schimb din ziua respectiva.

 

Activele si pasivele monetare înregistrate in devize sunt exprimate in lei la cursul publicat de BNR din ziua întocmirii situațiilor financiare individuale.

 

Pierderea sau câștigul din schimbul valutar rezultate din conversia activelor si pasivelor monetare este reflectata in contul de profit si pierdere al anului curent.

 

Cursurile de schimb ale principalelor monede străine la sfârșitul exercițiului financiar au fost:

 

Moneda              31 decembrie 2015

                              

Dolar (USD)        1:RON   4.1449                 

Euro (EUR)         1:RON   4.5285                 

 

Contabilizarea  efectului hiperinflației

 

 

In conformitate cu IAS 29 si IAS 21, situațiile financiare ale unei entități a cărei moneda funcționala este moneda unei economii hiperinflaționiste trebuie prezentate in unitatea de măsura curenta la data închiderii exercițiului financiar (elementele nemonetare sunt retratate folosind un indice general al preturilor de la data achiziției sau a contribuției).

 

Imobilizări  necorporale

 

Imobilizările necorporale sunt reprezentate in principal de aplicații informatice si licențe. Acestea sunt evidențiate la cost istoric mai puțin amortizarea acumulata si provizionul pentru deprecierea valorii.

 

Cheltuieli ulterioare

 

Cheltuielile ulterioare cu imobilizări necorporale sunt capitalizate numai atunci când acestea măresc avantajele economice viitoare ale activului la care se refera. Toate celelalte cheltuieli sunt recunoscute in situația rezultatului global pe măsura ce sunt efectuate.

 

Amortizarea

 

Amortizarea este înregistrata in contul de profit si pierdere pe baza metodei lineare pe perioada estimata a duratei utile de funcționare a imobilizării necorporale. Imobilizările necorporale sunt amortizate de la data la care activul este gata de utilizare, durata de funcționare utila fiind stabilita in funcție de perioada pe care activul poate fi utilizat dar nu mai puțin de 2 ani.

 

Imobilizări corporale

 

Imobilizările corporale, cu excepția terenurilor, sunt evidențiate la cost mai puțin amortizarea acumulata si pierderile din depreciere.

 

Terenurile si construcțiile sunt evaluate separat, făcând-se distincție intre ele cu ajutorul unei estimări atunci când este nevoie. Înregistrarea investițiilor imobiliare si a proprietăților imobilizate se face la cost mai puțin amortizarea acumulata si pierderile din depreciere. Valoarea investițiilor imobiliare si a proprietăților imobiliare este ajustata in funcție de rezultatul reevaluărilor efectuate in conformitate cu reglementările legale emise in acest scop.

 

Costul de achiziție cuprinde prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile punerii in stare de utilizare sau intrării in gestiune a activului respectiv.

 

Cheltuieli ulterioare

 

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investițiile efectuate la imobilizările corporale care au ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiale ai acestora si care conduc la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate inițial. Obținerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creșterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreținere si funcționare.

 

Cheltuielile efectuate in legătura cu imobilizările corporale utilizate in baza unui contract de închiriere, locație de gestiune sau alte contracte similare se evidențiază, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legătura cu imobilizările corporale proprii.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, in scopul asigurării utilizării continue a acestora, este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.

 

Evaluarea ulterioara

 

Terenurile si construcțiile sunt evaluate la piața periodic de către evaluatori autorizați .

 

Reevaluările de imobilizări corporale sunt făcute cu suficienta regularitate, la intervale care nu depășesc 3 ani, astfel încât valoarea contabila sa nu difere substanțial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilanțului.

 

Reevaluarea terenurilor si clădirilor se face întotdeauna la 31 decembrie pentru aducerea acestora la valoarea justa. Valorile clădirilor astfel determinate sunt amortizate începând din 1 ianuarie al anului următor anului in care a avut loc reevaluarea.

 

Amortizare

 

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii in funcțiune a acestora si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economica si condițiilor de utilizare a acestora.

 

Conducerea Societății estimează ca duratele de viată ale mijloacelor fixe prevăzute in Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe corespund duratelor de utilizare economica si condițiilor de utilizare a imobilizărilor corporale aflate in patrimoniul Societății.

 

Amortizarea clădirilor se realizează pe baza unor rate anuale egale pentru a amortiza suma reevaluata a acestora pe perioada rămasa a duratei lor de viată. Amortizarea celorlalte imobilizări corporale este înregistrata pe baza metodei lineare, pe perioada estimata a duratei utile de funcționare după cum urmează:

 

Categorie

Clădiri

Ani

40

Echipamente si mobilier

2-16

Mijloace de transport

4

Echipamente informatice

1-3

 

 

 

Imobilizările corporale in curs nu sunt amortizate pana când acestea intra in folosința.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii in funcțiune a acestora si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economica si condițiilor de utilizare a acestora.

Conducerea reconsidera valoarea contabila a clădirilor si echipamentelor, in cazul in care evenimentele sau schimbările de circumstanțe indica faptul ca valoarea contabila nu ar putea fi recuperata.

 

Cedarea sau   casarea

 

Câștigurile si pierderile la scoaterea din uz a mijloacelor fixe se determina prin raportare la valoarea lor neta contabila si se iau in considerare la determinarea profitului din operațiuni.

Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din situația poziției financiare împreuna cu amortizarea cumulata corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultata dintr-o asemenea operațiune se determina ca diferența intre suma obținuta si valoarea contabila neta si sunt incluse in profitul din exploatare al perioadei.

 

 

Active imobilizate deținute pentru vânzare

 

Activele imobilizate vor fi clasificate ca deținute pentru vânzare daca valorile lor contabile vor fi recuperate in principal printr-o tranzacție de vânzare mai degrabă decât prin utilizare continua. Astfel, un activ poate fi clasificat ca deținut pentru vânzare conform IFRS 5 numai daca următoarele criterii sunt întrunite:

 

•             Activul este disponibil pentru vânzare imediata in starea actuala,

•             Vânzarea activului este foarte probabila.

 

Pentru ca vânzarea sa fie foarte probabila trebuie îndeplinite toate criteriile de mai jos:

 

•             Nivelul corespunzător al conducerii si-a asumat un plan de vânzări;

•             A fost inițiat un program activ pentru localizarea unui cumpărător si realizarea planului;

•             Activul este comercializat activ la un preț rezonabil raportat la valoarea sa justa actuala;

•             Nu sunt probabile schimbări semnificative sau retragerea planului;

•             Se preconizează ca vânzarea va întruni criteriile de recunoaștere pentru a fi înregistrata ca o vânzare in decurs de un an.

 

Evaluare înainte de clasificarea ca deținut pentru vânzare

 

Ca un prim pas, imediat înainte de clasificarea inițiala a unui activ ca deținut pentru vânzare, valoarea contabila a activului va fi măsurata conform standardelor IFRS aplicabile (de ex. proprietatea, unitățile de producție si echipamentele sunt măsurate conform IAS 16) inclusiv orice depreciere cumulativa si orice reducere a valorii bilanțiere, daca e cazul.

Acest prim pas este aplicabil unui activ nou achiziționat precum si unui activ existent care va fi reclasificat ca deținut pentru vânzare in temeiul acestei politici.

 

Evaluare la clasificarea inițiala ca deținut pentru vânzare

 

La clasificarea inițiala ca deținut pentru vânzare activul individual identificat ca deținut pentru vânzare este măsurat la valoarea cea mai mica dintre

           valoarea contabila si

           valoarea sa justa minus costurile vânzării.

 

Daca valoarea justa minus costurile vânzării este mai mare decât valoarea contabila a activului, nu este necesara o ajustare. In caz contrar, o pierdere din depreciere ca rezultat al acestei măsurători inițiale este înregistrata direct in contul de profit si pierdere si valoarea activului imobilizat este ajustata corespunzător.

 

Evaluare ulterioara

 

La evaluarea ulterioara, activul imobilizat deținut pentru vânzare este măsurat la valoarea mai mica dintre

•             valoarea sa reportata (costuri sau valoare justa minus costurile vânzării la sfârșitul perioadei anterioare) si

•             valoarea sa justa minus costurile vânzării.

 

Activele imobilizate deținute pentru vânzare nu se amortizează.

 

Recunoașterea pierderilor din depreciere si a reluărilor

 

Orice reducere inițiala sau ulterioara a valorii contabile a unui activ (sau grup destinat cedării) pana la valoarea justa minus costurile generate de vânzare este recunoscuta ca o pierdere din depreciere.

 

Creșterea ulterioara a valorii juste minus costurile de vânzare a unui activ se recunoaște pe venituri, fără a depăși pierderea cumulata din depreciere care a fost recunoscuta fie in conformitate cu IFRS 5, fie anterior in conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.

 

De recunoaștere

 

Daca criteriile de clasificare a unui activ sau grup destinat cedării ca deținut pentru vânzare nu mai sunt întrunite, activul sau grupul destinat cedării nu va mai fi clasificat drept deținut pentru vânzare.

Un activ imobilizat care nu mai este clasificat drept deținut pentru vânzare (sau nu mai este inclus intr-un grup destinat cedării deținut pentru vânzare) este măsurat la valoarea cea mai mica dintre:

           valoarea reportata înainte de clasificarea ca deținut pentru vânzare, ajustata pentru orice depreciere, amortizare sau reevaluare necesara daca activul sau grupul destinat cedării nu ar fi fost clasificat drept deținut pentru vânzare; si

           valoarea recuperabila la data deciziei de a nu vinde.

 

Orice ajustare necesara a valorii reportate la reclasificare este înregistrata ca o pierdere din depreciere sau inversare a deprecierii in conturile de profit sau pierdere aplicabile pentru active imobilizate deținute pentru vânzare.

 

Daca un activ sau pasiv individual este scos dintr-un grup destinat cedării deținut pentru vânzare, restul activelor si pasivelor grupului sunt măsurate in continuare ca grup numai daca criteriile pentru clasificarea ca deținut pentru vânzare continua sa fie întrunite.

 

 

 

i)                    Clasificare

 

Active financiare evaluate la valoare justa prin contul de profit si pierdere sunt active financiare clasificate ca deținute pentru tranzacționare sau clasificate de entitate ca fiind evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere la momentul recunoașterii inițiale. Un activ financiar este clasificat ca fiind deținut pentru tranzacționare daca:

•             este obținut sau generat in principal in scopul vânzării sau răscumpărării lui in viitorul apropiat;

•             este parte a unui portofoliu de instrumente financiare identificate care sunt gestionate împreuna si pentru care exista dovezi ale unui tipar real recent de urmărire a profitului pe termen scurt;

 

Împrumuturile si creanțele sunt active financiare nederivate cu plăti fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piața activa, altele decât acelea pe care entitatea intenționează sa le vândă imediat sau in viitorul apropiat, acelea pe care entitatea, la recunoașterea inițiala, le desemnează la valoarea justa prin contul de profit si pierdere sau pentru care Societatea nu va putea recupera in mod substanțial toata investiția sa inițiala, pentru alte cauze decât deteriorarea creditului, sau care sunt clasificate ca disponibile pentru vânzare. Acestea includ împrumuturile acordate subsidiarelor, depozitele si alte plasamente la bănci.

 

Investițiile deținute pana la scadenta reprezintă acele active financiare cu plăti fixe sau determinabile si scadenta fixa pe care Societatea are intenția ferma si posibilitatea de a le păstra pana la scadenta. Instrumentele financiare deținute pana la scadenta includ obligațiunile si alte titluri cu venit fix (inclusiv titluri de stat) pe care Societatea are posibilitatea si intenția de a le păstra pana la scadenta.

 

Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt acele active financiare care nu sunt împrumuturi si creanțe produse de către Societate, active financiare evaluate la valoare justa prin contul de profit si pierdere sau investiții deținute pana la scadenta. Instrumentele financiare disponibile pentru vânzare includ plasamentele efectuate pe piața monetara, obligațiuni si alte titluri cu venit fix (inclusiv titluri de stat) si titluri de participare care nu sunt deținute pentru tranzacționare sau deținute pana la scadenta. La data de 31 decembrie 2015 acestea includ acțiuni, obligațiuni si alte titluri cu venit fix.

 

ii)            Recunoaștere

 

Societatea recunoaște activele financiare când aceasta devine parte la prevederile contractuale ale instrumentului financiar.

 

iii)           Evaluare

 

Instrumentele financiare sunt evaluate inițial la cost, inclusiv costurile de tranzacție.

 

După recunoașterea inițiala, toate activele financiare evaluate la valoare justa prin contul de profit si pierdere si activele financiare disponibile pentru vânzare sunt evaluate la valoarea justa, cu excepția instrumentelor care nu sunt cotate pe o piața activa si a celor a căror valoare justa nu poate fi corect evaluata, care sunt evaluate la cost, incluzând costurile de tranzacție, mai puțin pierderile din depreciere.

 

Activele financiare disponibile pentru vânzare, altele decât titlurile de participare, sunt evaluate la data bilanțului la valoarea justa, iar diferențele din reevaluare rezultate se înregistrează in alte rezerve. Titlurile de participare sunt evaluate si înregistrate la cost.

 

Împrumuturile si creanțele si investițiile deținute pana la scadenta sunt evaluate la costul amortizat. Costul amortizat este calculat folosindu-se metoda ratei efective de dobânda. La data raportării societatea nu are astfel de active.

 

iv)           Principiile evaluării valorii juste

 

Valoarea justa a activelor financiare se bazează pe prețul acestora cotat pe piața la data bilanțului fără nici o deducere pentru costurile de tranzacționare. In cazul in care nu exista o cotație de preț pe piața, valoarea justa a instrumentelor financiare se estimează folosind modele pentru stabilirea preturilor sau tehnici de actualizare a fluxurilor de numerar.

 

Atunci când este folosita analiza fluxurilor de numerar actualizate, fluxurile de numerar viitoare se bazează pe cele mai bune estimări ale conducerii si rata de actualizare este o rata de piața la data bilanțului aferenta unor instrumente financiare care au aceiași termeni si aceleași caracteristici. Atunci când se folosesc modele de preț, datele introduse se bazează pe măsurători ale pieței la data bilanțului.

 

v)            De recunoaștere

 

Activele financiare sunt derecunoscute atunci când Societatea pierde controlul drepturilor contractuale ce privesc respectivul activ. Societatea pierde acest control in cazul in care aceasta realizează drepturile asupra beneficiilor specificate in contract, drepturile expira, sau Societatea renunța la aceste drepturi. Activele financiare care sunt vândute sunt derecunoscute de la data tranzacției. Câștigul sau pierderea realizata la derecunoasterea activelor financiare sunt determinate pe baza metodei preț mediu ponderat.

 

vi)           Deprecierea investiților financiare

 

Deprecierea activelor financiare cu caracteristici de creanțe reprezentate de instrumente cu venit fix si valori mobiliare cu venit fix

Un activ financiar este depreciat in cazul in care valoarea sa contabila este mai mare decât valoarea actualizata a fluxurilor de numerar viitoare estimate care sunt actualizate la rata inițiala a dobânzii efective a activului financiar si exista indicii de depreciere.

 

La fiecare data de raportare se realizează o evaluare, respectiv, daca exista dovezi substanțiale ca un activ financiar cu natura / caracteristica unei creanțe poate fi afectat din cauza unui declin susținut al valorii juste.

 

Declinul este evaluat in ceea ce privește costul inițial sau costul amortizat al unei creanțe precum si întreaga perioada pentru care a fost deținut activul financiar.

 

Testarea deprecierii se desfășoară la sfârșitul fiecărui trimestru si anual la data bilanțului.

Criterii obiective pentru condițiile unei deprecieri:

 

In toate cazurile in care exista o deteriorare a bonității emitentului sau dificultăți financiare:

•             Dificultatea financiara semnificativa a emitentului

•             O încălcare efectiva a contractului, precum neplata sau întârzierea la plata a dobânzilor sau principalului.

•             Apariția sau probabilitatea ridicata de apariției a falimentului sau a reorganizării financiare a emitentului.

•             Istoricul colectărilor de creanțe indica faptul ca valoarea nominala totala a unui portofoliu de conturi de creanțe nu va fi încasata.

•             Concesiunile acordate de către creditor debitorului ca urmare a dificultăților financiare ale emitentului, care nu ar fi avut loc in alte împrejurări.

•             Dispariția unei piețe active pentru activul financiar din cauza dificultăților financiare.

 

Indicatori care pot determina nevoia de a analiza o posibila depreciere:

 

•             Actualizările prețului de piața cauzate de evoluțiile ratelor dobânzilor datorate marjelor de credit (bonitatea), precum dispariția unei piețe active si a marjelor majorate de credit. O scădere a valorii juste a instrumentelor cu venit fix sub costul amortizat care se datorează exclusiv modificării ratelor dobânzii fără risc nu duce la un cost de depreciere.

•             Instrumentele cu venit fix a căror valoare justa este de 20% sub costurile lor amortizate pentru o perioada mai mare de șase luni

•             Deteriorarea semnificativa de către una sau mai multe agenții de rating a fost deja realizata sau anunțata. Creșterea frecventei datoriilor neperformante in cadrul unui anumit segment sau regiune geografica.

•             Recomandări de cumpărare/vânzare acordate de analiști.

 

Evaluarea deprecierii instrumentelor cu venit fix deținute pana la scadenta

 

Valoarea pierderii din depreciere reprezintă diferența dintre costul amortizat al activului financiar (valoarea contabila) si valoarea justa actualizata a fluxurilor de numerar viitoare estimate actualizate la rata inițiala a dobânzii efective a activului.

 

Pentru instrumentele cu venit fix in valuta străină, evaluarea pierderii din depreciere se bazează pe moneda instrumentului cu venit fix si nu pe moneda locala. Acest lucru este valabil deoarece câștigurile sau pierderile valutare, care rezulta din evaluarea ulterioara a instrumentelor cu venit fix, sunt deja reflectate in contul de profit si pierdere.

 

Evaluarea deprecierii instrumentelor cu venit fix disponibile pentru vânzare

 

Valoarea pierderii din depreciere reprezintă diferența dintre costul amortizat al activului financiar si valoarea justa.

 

Pentru instrumentele cu venit fix in valuta străină, evaluarea pierderii din depreciere se bazează pe moneda instrumentului cu venit fix si nu pe moneda locala. Acest lucru este valabil deoarece câștigurile sau pierderile valutare, care rezulta din evaluarea ulterioara a instrumentelor cu venit fix, sunt deja reflectate in contul de profit si pierdere.

 

Pentru instrumentele disponibile pentru vânzare, când se determina o depreciere, pierderile cumulate recunoscute anterior in capitalurile proprii ale acționarilor vor fi incluse in profitul sau pierderea neta a perioadei.

 

Deprecierea activelor financiare cu natura/caracteristici de capitaluri proprii reprezentate de acțiuni, fonduri de acțiuni, valori mobiliare fără venit fix

 

Testarea deprecierii se desfășoară la sfârșitul fiecărui trimestru si anual la data bilanțului.

In ceea ce privește regulile de depreciere, investițiile in fonduri (fonduri mutuale, fonduri speciale) trebuie clasificate in întregime ca valori mobiliare.

 

Criterii obiective pentru necesitatea unei deprecieri:

 

In toate cazurile in care exista o deteriorare a bonității emitentului sau dificultăți financiare, acțiunile trebuie ajustate la o pierdere din depreciere, la apariția unuia sau a mai multor criterii prezentate:

•             Declinul prelungit in valoarea justa: Acțiunile a căror valoare justa la data bilanțului anual sau trimestrial a fost sub costul mediu de achiziție pentru 9 luni consecutive sau mai mult sau

 

 

•             Scădere semnificativa a valorii juste: Acțiunile a căror valoarea justa este sub costul mediu de achiziție cu cel puțin 20% la data bilonului anual sau trimestrial (regula de 20%);

•             Cele doua criterii menționate mai sus "regula de 9 luni "si" regula de 20% "sunt independente una fata de cealaltă.

•             Dificultatea financiara semnificativa a emitentului;

•             Apariția sau marea probabilitate a procedurii de faliment sau a reorganizării financiare;

•             Dispariția unei piețe active pentru activul financiar din cauza dificultăților financiare;

•             Eliminarea bazei activităților sau a unei parți semnificative a acestora ca urmare a schimbărilor tehnologice, economice, sau legale.

 

Indicatori care pot determina nevoia de a analiza o posibila depreciere:

 

In acest caz, indicatorii vor fi analizați pentru a evalua necesitate înregistrării unei deprecieri

 

Daca criteriile suplimentare indica o reducere considerabila si durabila a valorii juste a unei acțiuni sub costul de achiziție, trebuie recunoscuta o depreciere a valorii juste.

 

•             Declinul in evaluările analiștilor

•             O scădere in rata preț/câștig, comparativ cu data achiziției;

•             Pierderile înregistrate de emitent in ultimii ani;

•             Politica de dividende a Emitentului in comparație cu data achiziției, precum si modificările preconizate ale acestei politici in viitor;

•             Evenimente specifice care afectează activitățile emitentului.

 

 

Evaluarea deprecierii valori mobiliare evaluate la valoarea justa

 

Valoarea pierderii din depreciere reprezintă diferența dintre valoarea contabila a activului financiar si valoarea justa a acțiunii.

 

Deprecierea unui activ financiar nemonetar disponibil pentru vânzare (adică un instrument de capitaluri proprii), într-o moneda străină trebuie efectuata in moneda funcțională a investitorului instrumentului financiar.

Pentru instrumentele disponibile pentru vânzare, când se determina o pierdere din depreciere, pierderile cumulate recunoscute anterior in capitalurile proprii ale acționarilor vor fi recunoscute in profitul sau pierderea neta a perioadei (reciclare).

 

Evaluarea deprecierii: valori mobiliare evaluate la cost

 

Valoarea pierderii din depreciere reprezintă diferența dintre valoarea contabila a activului financiar si valoarea actualizata a fluxurilor de numerar viitoare estimate si actualizate la rata actuala de piața a veniturilor din active financiare similare.

 

In cazul in care acțiunea in cauza a fost deja depreciata in contul de profit si pierdere in perioadele anterioare, pierderea din depreciere care va fi inclusa in profitul sau pierderea neta pentru perioada curenta.

 

 

vii)          Instrumente specifice

 

Numerar si echivalente de numerar

 

Numerarul si elementele asimilate numerarului includ conturile curente si depozitele la bănci deținute in sold la data întocmirii situațiilor financiare cu scadenta inițiala mai mica de 3 luni.

 

Depozite la instituții de credit

 

Plasamentele bancare sunt clasificate drept împrumuturi si creanțe. Plasamentele sunt active financiare pe termen scurt care nu sunt cotate pe o piață activa, in consecința depozitele la instituții de credit sunt evaluate la valoarea nominala, mai puțin provizionul specific de risc de credit in cazul înregistrării unor posibile pierderi din deprecierea acestor creanțe.

 

Plasamente aferente contractelor in unități de cont

 

Aceste instrumente sunt înregistrate in situația poziției financiare la valoarea nominala.

 

viii)         Reclasificarea activelor financiare

 

Este permisa reclasificarea in categoria active disponibile pentru vânzare numai in cazuri rare pentru instrumentele ajunse la scadenta:

 

•             necesare atunci când, ca urmare a unei modificări a intenției sau a capacitații, nu mai este necesara clasificarea unei investiții in investiții ajunse la scadenta. Diferența dintre valoarea contabila si valoarea justa va fi recunoscuta sub forma unui câștig sau a unei pierderi nerealizate in capitalurile proprii

•             fiind necesara, "autorizarea" categoriei activelor ajunse la scadenta la nivelul grupului a avut loc ca urmare a vânzării sau reclasificării a mai mult decât a unei parți nesemnificative a portofoliului de active ajunse la scadenta. In aceste cazuri, portofoliul tuturor investițiilor ajunse la scadenta trebuie reclasificat ca si active disponibile pentru vânzare iar diferența dintre valorile contabile ale garanțiilor si valoarea justa a acestora trebuie înregistrata drept câștiguri sau pierderi nerealizate in capitalurile proprii.

 

 

Clasificarea contractelor de asigurare

 

Societatea clasifica contractele încheiate cu clienți, asigurați, in 3 categorii:

 

i)             Contractele care respecta definiția unui contract de asigurare (cu risc de asigurare semnificativ);

ii)            Contractele de investiții care cuprind clauze de participare discreționara ; sau

iii)           Contractele de investiții fără clauze de participare discreționara

 

Aceasta clasificare este efectuata la momentul încheierii contractului. Daca se stabilește in etapa inițiala ca un contract este un contract de asigurare, acesta trebuie sa rămână in categoria contractelor de asigurare, pe toata durata sa. Clasificarea intre contractele de asigurare si cele de investiții trebuie evaluata la nivelul contractului individual, fără a lua in calcul efectele portofoliului, si trebuie evaluata analizând întreaga perioada contractuala.

 

Contractul de asigurare este un "un contract pe baza căruia o parte (asiguratorul) accepta un risc de asigurare semnificativ de la alta parte (titularul poliței), fiind de acord sa compenseze titularul poliței, daca un anume eveniment viitor, incert (evenimentul asigurat) are efecte adverse asupra titularului poliței.

 

 

 

Riscul de asigurare reprezintă un risc diferit de riscul financiar, transferat de la titularul unui contract, către emitent. Riscul financiar reprezintă riscul modificărilor viitoare posibile, ale uneia sau mai multor variabile, cum sunt:

 

•             Rata dobânzii;

•             Prețului titlului de valoare;

•             Prețul bunurilor;

•             Cursul de schimb valutar;

•             Indicele preturilor;

•             Rating-ul sau indicele de credit; sau

•             Alta variabila similara.

 

Contractele care cuprind doar riscuri financiare, de reziliere sau continuitate sau riscuri de cheltuieli nu sunt considerate contracte de asigurare, ci sunt clasificate in categoria contractelor de investiții.

 

Riscul de reziliere sau continuitate (adică riscul ca partea sa anuleze contractul mai devreme sau mai târziu decât a preconizat emitentul, la stabilirea prețului contractului) nu este un risc de asigurare, deoarece plata către partea respectiva nu depinde de un eveniment viitor incert, care afectează partea respectiva. In mod similar, riscul de cheltuieli (adică riscul creșterii neașteptate a costurilor administrative asociate cu întreținerea unui contract, nu a costurilor asociate cu evenimentele asigurate), nu este un risc de asigurare, deoarece creșterea neașteptata a cheltuielilor nu afectează partea contractuala.

 

Esența unui contract de asigurare este incertitudinea. Cel puțin unul dintre factorii următori este incert, in etapa inițiala a unui contract de asigurare:

 

•             daca se va produce evenimentul asigurat;

•             când se va produce evenimentul asigurat; sau

•             cat va trebui sa plătească asiguratorul, daca se produce evenimentul asigurat.

 

Atât contractele de asigurare prospective, cat si cele retrospective intra in categoria contractelor de asigurare, daca implica un risc de asigurare semnificativ.

 

Risc de asigurare semnificativ

 

Riscul de asigurare semnificativ trebuie evaluat la nivelul contractului individual, fără a lua in considerare efectele portofoliului. In consecința, riscul de asigurare semnificativ poate fi prezent si atunci când exista o probabilitate redusa de producere a pierderilor materiale, pe cuprinsul întregului bloc de activități. De asemenea, riscul de asigurare trebuie evaluat analizând întreaga perioada.

Riscul de asigurare este semnificativ daca orice scenariu poate avea ca rezultat producerea unui eveniment asigurat, care ar determina asiguratorul sa plătească beneficii suplimentare semnificativ, excluzând scenariile lipsite de substanța. Un scenariu lipsit de substanța este un scenariu care nu are efecte identificabile asupra condițiilor economice ale tranzacției. Riscul de asigurare semnificativ poate exista chiar daca evenimentul asigurat este extrem de improbabil, sau daca valoarea actuala a fluxurilor de numerar contingente reprezintă o porțiune redusa a valorii actuale preconizate, pentru toate fluxurile de numerar contractuale.

 

Un risc de asigurare semnificativ trebuie sa fie un risc preexistent (adică nu un risc creat de contract), drept urmare atunci când exista penalizări de răscumpărare, acestea nu trebuie luate in considerare, in evaluarea importantei riscului de asigurare.

 

Contractele de asigurare care asigura acoperire unei parți, pentru riscuri generale, sunt clasificate in categoria contractelor de asigurare, deoarece acestea expun asiguratorul doar unui risc de asigurare, existând doar compensarea titularului de polița, in eventualitatea in care se produce un eveniment incert specificat. Contractele de asigurare generala includ următoarele elemente:

 

•             asigurarea împotriva furtului sau avarierii bunurilor;

•             asigurarea împotriva răspunderii pentru produse, răspunderii profesionale, răspunderii civile sau cheltuielilor juridice;

•             invaliditatea, îngrijirea medicala pe termen lung si acoperirea medicala;

•             obligațiuni de garanție, obligațiuni de fidelitate, obligațiuni de performanta si garanțiile de licitație; si

•             asigurarea de credit, care stipulează efectuarea plaților specificate, pentru rambursarea titularului de polița, in cazul unei pierderi generate pentru ca un debitor specificat nu a efectuat plățile, pe baza termenilor originali sau modificați ai unui instrument cu venit fix (doar pentru societățile de asigurări, societățile bancare sau de management al activelor, aceste contracte sunt înregistrate ca garanții financiare).

 

Contractele emise de o societate de asigurări, care stipulează doar acordarea unei indemnizații de deces (adică nu exista beneficii de răscumpărare sau de scadenta) intra tot in categoria contractelor de asigurare.

 

Analiza ulterioara a unui contract emis de o societate de asigurări, care stipulează atât acordarea indemnizației de deces, cat si a celei de răscumpărare sau scadenta, este necesara, in funcție de importanta beneficiilor suplimentare acordate, pe baza indemnizației de deces. Contractele trebuie evaluate pentru a stabili daca, in orice scenariu, beneficiile suplimentare acordate pe baza contractului, sub forma de indemnizații de deces, determina societatea de asigurări sa accepte un risc de asigurare semnificativ.

 

Valoarea de răscumpărare trebuie sa fie suma la care se considera ca beneficiarul contractului are dreptul, înaintea aplicării oricărei taxe de răscumpărare explicite, aferente. Pentru contractele de asigurare de viată tradiționale, care nu includ o taxa de răscumpărare explicita, nu se ia in considerare ajustarea valorii de răscumpărare.

 

In general, un contract implica un risc de asigurare semnificativ daca indemnizația de deces variază in mod semnificativ, in raport cu volatilitatea pieței de capital

 

In cazul contractelor care nu sunt clasificate in categoria contractelor de asigurare, ca rezultat al riscului de asigurare nesemnificativ, aferent indemnizației asigurării profesionala, trebuie sa se stabilească daca acestea se califica in categoria contractelor de asigurare, ca rezultat al ratelor de anuitate garantate.

 

Instrumente  derivate  incorporate

 

IAS impune ca o societate sa separe anumite instrumente derivate incorporate, de contractul lor de baza, sa le măsoare la valoarea justa si sa includă modificările valorii juste a acestora, in profit sau pierdere. IAS 39 se aplica instrumentelor derivate incorporate, intr-un contract de asigurare, daca instrumentul derivat incorporat nu este, in sine, un contract de asigurare.

 

Ca o excepție de la cerința din IAS 39, un asigurator nu trebuie sa separe si sa măsoare la valoare justa opțiunea unui titular de poliță de a răscumpăra un contract de asigurare, pentru o suma fixa, chiar daca prețul aplicat diferă de valoarea contabila a obligației asigurării de baza.

 

Totuși, cerințele IAS 39 se aplica opțiunilor de vânzare sau opțiunilor de răscumpărare a poliței, incorporate intr- un contract de asigurare, daca valoarea de răscumpărare variază in raport cu modificarea variabilei financiare (cum este prețul sau indicele de capital sau de bun), sau in raport cu o variabila nefinanciara, care nu este specifica unei parți a contractului. Un contract de investiții este orice contract emis de Societate, care nu respecta definiția unui contract de asigurare si are o componenta investiționala.

 

Contractele de investiții care sunt emise societățile de asigurare si care nu sunt contracte de asigurare pot conține clauze de participare discreționara ("CPD").

 

O clauza de participare discreționara este un drept contractual de a primi beneficii suplimentare, pe lângă beneficiile garantate. Un beneficiu suplimentar este considerat participare discreționara daca:

 

i)             este posibil ca acest beneficiu sa reprezinte o porțiune semnificativa a beneficiilor contractuale totale;

ii)            suma si planificarea in timp a acestui beneficiu este la discreția emitentului, pe baza contractuala; si

iii)           din perspectiva contractuala beneficiul se bazează pe:

 

•             performanta fondului de contracte specificat sau a unui tip de contract specificat;

•             câștiguri din investiții, realizate sau nerealizate, intr-un fond specificat de active, deținute de emitent; sau

•             profitul si pierderea Societății, fondul sau alta entitate care emite contractul.

 

Contracte de investiții cu clauze de participare discreționară (CPD)

 

Beneficiile garantate reprezintă plăți sau alte beneficii, la care un anumit titular de poliță sau investitor are drept necondiționată, care nu este la discreția contractuala a emitentului.

 

Contractele de învestiții cu CPD sunt clasificate in categoria contractelor de investiții.

 

Contractele care variază din punct de vedere al planificării in timp si plaților de beneficii, aflate la discreția societății de asigurări, nu sunt contracte cu clauze de participare discreționară.

 

Contracte de învestiții fără clauze de participare discreționară (CPD)

 

Un contract emis de o societate de asigurări, care nu respecta definiția unui contract de asigurare, este un contract de investiții.

 

Toate contractele de învestiții fără CPD trebuie sunt înregistrate ca instrumente financiare, in conformitate cu IAS 39.

 

Prime brute subscrise

 

Primele brute subscrise includ valoarea primelor brute încasată si de încasat aferente contractelor de asigurare. In situația in care durata contractului de asigurare este mai mare de un an prima bruta subscrisa reprezintă valoarea primelor brute încasate si de încasat aferente unui an calendaristic din cadrul contractului de asigurare, cu excepția contractelor cu prima unica, pentru care prima bruta subscrisa reprezintă valoarea primei brute unice aferente contractului de asigurare. Pentru contractele încheiate in devize, primele brute subscrise sunt evidențiate in lei la cursul de schimb istoric din data subscrierii.

•             pentru contractele de asigurare cu durata mai mare de 1 an la care prima de asigurare datorata se încasează in rate, prima bruta subscrisa reprezintă valoarea primelor brute încasate si de încasat aferente unui an calendaristic, iar la contractele de asigurare la care se încasează prima unica, prima bruta subscrisa reprezintă valoarea primei brute unice aferenta contractului;

•             pentru contractele de asigurare cu durata mai mica sau egala cu 1 an, prima bruta subscrisa reprezintă valoarea primelor încasate si de încasat aferente contractului.

 

Daune

 

Daunele întâmplate cu privire la activitatea de asigurări generale includ toate daunele întâmplate in perioada, fie ca sunt raportate sau nu.

Rezervele pentru daune neplătite, calculate pe baza estimării caz cu caz si metodelor statistice, sunt determinate pe baza costului estimat aferent plații tuturor daunelor întâmplate pana la data bilanțului dar neplătite la aceasta data, indiferent ca sunt raportate sau nu, împreuna cu toate cheltuielile externe aferente plații daunelor. Recuperările din reasigurări sunt prezentate separat ca active.

 

Cu toate ca managementul considera ca suma bruta a rezervei de daune si a recuperărilor de la reasiguratori si din regrese sunt corect estimate si înregistrate, datoria finala poate fi influențată de evenimente si informații ulterioare si poate diferi semnificativ de rezervele constituite. Ajustările rezervelor sunt reflectate in situațiile financiare pentru perioada in care acestea se efectuează. Metodele folosite si estimările efectuate sunt revizuite in mod regulat.

 

Reasigurări cedate

 

Primele, daunele si cheltuielile de achiziție sunt prezentate net de sumele cedate reasiguratorilor si recuperabile de la aceștia. Sumele estimate a fi recuperabile de la reasiguratori aferente daunelor plătite si neplătite si cheltuielile de ajustare sunt înregistrate separat de sumele estimate a fi plătibile asiguraților.

Sumele recuperabile de la reasiguratori sunt estimate corespunzător cu datoria de plata a daunelor asociata cu poliță de asigurare si contractele de reasigurare.

 

Rezerve tehnice aferente contractelor de asigurare

 

i)             Rezerva de prime

 

Rezerva de prime se calculează lunar, prin însumarea cotelor-parți din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferența dintre volumul primelor brute subscrise si aceasta rezerva sa reflecte primele brute alocate parții din riscurile expirate la data calculării.

 

Rezerva de prime constituita se obține prin însumarea valorilor rezervei de prime calculate pentru fiecare contract.

 

ii)            Rezerva de daune avizate

 

Rezerva de daune se creează in baza estimărilor pentru avizările de daune primite de asigurator, astfel încât fondul creat sa fie suficient pentru acoperirea plații acestor daune.

Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate si in curs de lichidare si se calculează pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate in viitor pentru lichidarea acestor daune. Rezerva de daune care trebuie constituita se obține prin însumarea valorilor rezervei de daune calculate pentru fiecare contract de asigurări generale.

 

(iii)         Rezerva de daune neavizate

 

Rezerva de daune neavizate („IBNR”) se creează si se ajustează la închiderea exercițiului financiar, in baza datelor statistice si a calculelor actuariale pentru daunele întâmplate dar neavizate.

 

Rezultatele estimării rezervei IBNR in baza calculelor actuariale sunt prezentate Comitetului de Stabilire a Rezervelor ce se întrunește trimestrial, si care stabilește cuantumul rezervelor IBNR ce urmează a fi înregistrate.

 

(iv)         Rezerva pentru cheltuieli de soluționare a daunelor

 

Rezerva pentru cheltuieli de soluționare a daunelor include costurile care se preconizează ca vor fi suportate in legătură cu decontarea daunelor restante si se înregistrează odată cu înregistrarea rezervei de daune.

 

(v)          Rezerva pentru recuperări/regrese

 

Recuperările estimate generate de materiale recuperabile, dreptul de subrogare sau dobândirea titlurilor de proprietate asupra unor active imobiliare sunt evaluate din perspectiva valorii realizabile estimate.

 

(vi)         Rezerva pentru riscuri neexpirate

 

Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea exercițiului financiar, in cazul in care se constata ca daunele estimate in viitor depășesc rezervele de prime constituite si, drept urmare, in perioadele viitoare rezerva de prime calculata nu va fi suficienta pentru acoperirea daunelor ce vor apărea in exercițiile financiare următoare.

 

Pierderile finale pot fi proiectate utilizând o serie de metode actuariale.

 

(vii)        Cheltuieli de achiziție reportate

 

Cheltuielile de achiziție reportate sunt acele cheltuieli intervenite in procesul de achiziție aferente perioadelor viitoare. Ele includ in primul rând comisioanele aferente emiterii si subscrierii de polițe. Cheltuielile de achiziție reportate sunt calculate la nivel de poliță si in cadrul acesteia pe fiecare produs si clauza in parte.

 

Datorita faptului ca plata comisioanelor se efectuează in baza contractelor de mandat încheiate intre Societate si intermediarii in asigurări, înregistrarea cheltuielilor cu comisioanele anualizate se efectuează in contrapartida cu contul de comisioane ne exigibile–intermediari urmând ca pe măsura ce aceste sume devin exigibile sa se efectueze trecerea pe comisioane exigibile–intermediari in asigurări.

 

(viii)       Rezervele tehnice aferente contractelor in unități de cont

 

Rezervele tehnice aferente asigurărilor legate de învestiții reprezintă valoarea conturilor contractanților rezultata din valoarea primelor încasate diminuata cu valoarea comisioanelor de administrare si reevaluata in funcție de evoluția plasamentelor in unități de cont. Aceste rezerve se calculează numai pentru acoperirea de baza aferenta asigurărilor de viată legate de investiții.

 

(ix)         Rezerva de mortalitate

 

Rezerva de mortalitate are la baza noțiunile de valoare nominala si valoarea reala a contului asiguratului. Valoarea nominala a contului reprezintă valoarea contului constituita luând-se in considerare o distribuție regulata a cheltuielilor de administrare pe toata durata contractului. Valoarea reala a contului reprezintă valoarea contului obținută prin deducerea valorii integrale a cheltuielilor de administrare la începutul contractului din valoarea primei plătite.

 

Rezerva de mortalitate se constituie pentru a acoperi diferența intre valoarea nominala si cea reala a contului contractantului si modul de calcul este similar cu cel al unei rezerve matematice in care valoarea nominala reprezintă beneficiile asiguratului iar valoarea reala reprezintă echivalentul primelor investite.

 

(x)          Rezerva matematica

 

Rezerva matematica reprezintă valoarea actuariala a obligațiilor financiare ale Asiguratorului după deducerea valorii actuariale a obligațiilor financiare ale Asiguratului. Rezervele matematice se evaluează folosind o metoda actuariala prospectiva luând-se in calcul valoarea obligațiilor aferente fiecărui contract in parte.

 

Rezervele se constituie luând in calcul ani întregi si folosind o formula de interpolare liniara. Valorile de răscumpărare sunt exprimate ca si procente din valoarea rezervelor. Pentru contractele de asigurări la care se prevede dreptul asiguratului de a participa la beneficiile obținute din fructificarea rezervei matematice, se constituie rezerva pentru beneficii si risturnuri conform obligațiilor asumate.

 

Creanțe

 

Creanțele sunt înregistrate la valoarea lor contabila, mai puțin ajustările de depreciere pentru încasări incerte, daca se considera necesar.

 

Disponibilități bănești la banca in conturi curente si in casa

 

Disponibilitățile bănești la banca in conturile curente si in casa includ toate soldurile debitoare din conturile curente la bănci si casa.

 

Valoarea contabila a activelor Societății este revizuita la fiecare data a întocmirii bilanțului contabil, pentru a determina daca exista indicatori de depreciere. In situația in care astfel de indicatori exista, este estimata valoarea recuperabila a activelor Societății. O ajustare pentru depreciere este înregistrata in situația in care valoarea contabila a activului depășește valoarea recuperabila a acestuia. Ajustarea pentru depreciere este recunoscuta in contul de profit si pierdere. Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in condițiile existente la momentul determinării valorii recuperabile. Reluarea unei ajustări pentru depreciere poate fi efectuata numai in așa fel încât valoarea neta a activului sa nu depășească valoarea sa neta contabila istorica, ținând cont de depreciere si fără a lua in calcul ajustarea.

 

Capitalul social

 

Capitalul social reprezintă totalitatea acțiunilor subscrise si vărsate de către acționarii societății. Capitalul social se înregistrează distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire si a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.

 

Majorarea capitalului se realizează prin subscrierea si emisiunea de noi acțiuni, incorporarea rezervelor si alte operațiuni, potrivit legii.

 

Micșorarea capitalului se realizează, in principal, prin reducerea numărului de acțiuni sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acționari, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți sau alte operațiuni, potrivit legii.

 

Scoaterea din evidenta a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifica capitalul social. In toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuează in baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

 

Câștigurile sau pierderile legate de emiterea sau anularea acțiunilor nu sunt recunoscute in contul de profit si pierdere. Contravaloarea primita sau plătită in urma unor astfel de operațiuni este recunoscuta direct in capitalurile proprii.

 

Nu reprezintă câștiguri sau pierderi legate de emiterea sau anularea acțiunilor diferențele de curs valutar dintre momentul subscrierii acțiunilor si momentul vărsării contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

 

Rezerve legale

 

Rezerva legala este constituita in limita deductibilității prin alocarea a 5% din profitul brut contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile pana când rezerva ajunge la nivelul de 20% din capitalul social. Rezerva legala nu poate fi distribuita acționarilor si nici nu poate fi utilizata pentru acoperirea pierderilor.

 

Dividende

 

Veniturile din dividende sunt recunoscute in situația individuala a rezultatului global la data la care este stabilit dreptul de a primi aceste venituri. In cele mai multe cazuri, aceasta este reprezentata de data ex-dividend pentru instrumentele de capital. Veniturile din dividende sunt reflectate ca o componenta a altor venituri operaționale, in funcție de clasificarea instrumentului.

 

Dividendele care sunt acordate asociaților pe baza deciziei luate de Adunarea Generala a Acționarilor, propuse sau declarate după data bilanțului, ca si alte profituri similare, daca este cazul, nu sunt recunoscute ca datorii la data bilanțului. Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobării situațiilor financiare. Evidențierea in contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează in anul următor după Adunarea Generala a Acționarilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor, rezerve si alte destinații, potrivit legii.

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când pentru Societate se naște o obligație legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stingă aceasta obligație. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfârșit de perioada si ajustate pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata. Diferențele rezultate in urma ajustărilor necesare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere al perioadei.

 

Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:

 

•             o entitate are o obligație curenta generata de un eveniment anterior;

•             este probabil ca o ieșire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligația respectiva; si

•             poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligației.

 

Daca aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu este recunoscut un provizion in situațiile financiare.

 

Testul de adecvare a rezervelor tehnice

 

La fiecare data de raportare a situației poziției financiare sunt realizate teste de adecvare a rezervelor tehnice, folosind estimări curente ale fluxurilor de trezorerie viitoare atribuibile perioadei neexpirate a polițelor in vigoare. Daca aceasta evaluare arata ca valoarea fluxurilor viitoare de trezorerie estimate depășește rezerva de prima pentru aceste polițe in cazul asigurărilor generale întreagă diferență este recunoscuta in contul de profit si pierdere.

 

Pensii si alte beneficii post-pensionare

 

Societatea, in desfășurarea normala a activității, executa plăți către fondurile de pensii de stat romanești pentru angajații săi din Romania, pentru pensii, asigurări de sănătate si șomaj. Toți angajații Societății sunt incluși in sistemul de pensii de stat.

 

Societatea nu derulează nici un alt plan de pensionare si, deci, nu are nici o alta obligație referitoare la pensii. Societatea nu operează nici un alt plan de beneficii sau alt plan legat de beneficii post pensionare. Societatea nu are alte obligații legate de servicii suplimentare pentru foștii si actualii angajați.

 

Venituri din investiții

 

Veniturile din investiții sunt recunoscute in conformitate cu principiul contabilității de angajament. Câștigurile si pierderile realizate reprezintă diferență dintre prețul de achiziție si veniturile nete din vânzare.

 

Impozit pe profit

 

Societatea înregistrează impozitul pe profit stabilit in conformitate cu Reglementările contabile si de raportare emise de Ministerul Finanțelor Publice.

 

Impozitul curent este impozitul de plătit pe profitul perioadei, determinat in baza procentelor aplicate la data bilanțului si a tuturor ajustărilor aferente perioadei.

Rata impozitului pe profit utilizata pentru calculul impozitelor curente la 31 decembrie 2015 este de 16%

 

Creanțe si datorii legate de impozitul pe profit amânat

 

Societatea nu aplica prevederile IAS 12 pentru determinarea datoriilor si creanțelor privind impozitul pe profit amânat aferente diferențelor temporare impozabile sau deductibile, definite ca diferențele apărute intre valoarea contabila a unui activ sau a unei datorii din situația poziției financiare si baza sa fiscala.

 

 

Participații

 

Societatea nu deține participații de natura filialelor, adică entități aflate sub controlul complet al Societății (participare in proporție de 100% in capitalul social al subsidiarelor). Astfel Societatea  nu are autoritatea de a conduce politicile financiare si operaționale ale filialelor pentru a obține beneficii din activitatea acestora.

 

Datorii sau active contingente

 

Datoriile contingente nu sunt recunoscute in situațiile financiare individuale. Ele sunt prezentate in note, cu excepția situației in care posibilitatea unei ieșiri de resurse incorporând beneficii economice este foarte mica.

Un activ contingent nu este recunoscut in situațiile financiare, ci prezentat in note atunci când o intrare de beneficii economice este probabila.

 

Evenimente  ulterioare

 

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, atât favorabile cat si nefavorabile, care au loc intre data bilanțului si data la care situațiile financiare sunt autorizate pentru emitere.

Evenimentele ulterioare datei bilanțului care furnizează informații suplimentare despre poziția Societății la data bilanțului sunt evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare.

Evenimentele ulterioare datei bilanțului care oferă indicații despre condițiile apărute ulterior datei bilanțului, nu conduc la ajustarea situațiilor financiare si sunt prezentate in note in cazul in cazul in care sunt semnificative.

 

 

 

Estimări si judecăți contabile semnificative

 

Societatea face estimări si ipoteze care afectează valoarea activelor si datoriilor raportate. Estimările si judecățile sunt evaluate continuu si sunt bazate pe experiența anterioara si pe alți factori, incluzând așteptări cu privire la evenimentele viitoare considerate a fi rezonabile in circumstanțele date.

 

Conducerea a discutat dezvoltarea, selecția, prezentarea si aplicarea politicilor contabile critice si a estimărilor. Aceste prezentări completează comentariile asupra gestionarii riscurilor financiare.

 

Valoarea justa a instrumentelor financiare

 

Valoarea justa a instrumentelor financiare care nu sunt tranzacționate pe o piața activa (spre exemplu titluri de stat, obligațiuni si certificate de depozit nelistate) este determinata folosind tehnici de evaluare. Societatea folosește judecăți pentru a selecta metoda de evaluare si emite ipoteze bazate in principal pe condițiile pieței existente la data întocmirii situației individuale a poziției financiare.

 

Evaluarea instrumentelor financiare

 

Societatea măsoară valoarea justa a instrumentelor financiare folosind una din următoarele metode de ierarhizare:

 

Nivelul 1: cotații de pe o piața activa pentru instrumente similare;

 

Nivelul 2: tehnici de evaluare bazate pe date observabile pe piață. Aceasta categorie include instrumente evaluate folosind: cotații de pe o piață activa pentru instrumente similare; cotații de piață pentru instrumente similare pe piețe care sunt considerate mai puțin active sau alte tehnici de evaluare unde datele semnificative pot fi direct sau indirect observate in datele de pe piață;

 

Nivelul 3: Tehnici de evaluare bazate pe date care nu pot fi observate in piață. Aceasta categorie include toate instrumentele a căror metoda de evaluare nu include date observabile si datele neobservabile au o influenta semnificativa asupra evaluării instrumentului. Aceasta categorie include instrumente care se evaluează pe baza unor cotații de piață pentru instrumente similare unde ajustări neobservabile sau presupuneri sunt necesare pentru a reflecta diferență dintre instrumente.

 

Societatea determina valoarea justa folosind, in principal, cotațiile de pe piață activa.

 

Tehnicile de evaluare includ modelul valorii actualizate nete si al fluxurilor viitoare de numerar. Societatea folosește metode de evaluare cunoscute pentru a determina valoarea justa a instrumentelor financiare simple, cum ar fi obligațiunile, care folosesc doar date observabile de pe piață si solicita foarte puține estimări si analize din partea conducerii. Pentru obligațiuni, preturile si alte date folosite in modele sunt de obicei disponibile pe piață.

 

 

Răspunderea finala care rezulta din cererile de despăgubire aferente contractelor de asigurare

 

Estimarea răspunderii finale care rezulta din cererile de despăgubire aferente contractelor de asigurare este cea mai critica estimare contabila a societății. In realizarea estimărilor privind datoria de plata in caz de dauna trebuie luate in considerare mai multe surse de incertitudine.

 

 

Estimările privind plățile viitoare de beneficii si prime care decurg din contracte de asigurare pe termen lung si costurile de achiziție amânate aferente si alte active intangibile

 

Se fac estimări, de asemenea, pentru veniturile din investițiile viitoare realizate cu active care garantează contracte de asigurare pe termen lung. Aceste estimări se bazează pe rata de rentabilitate pe piață curenta precum si pe evoluția economico-financiara viitoare.

 

Cheltuieli de achiziție reportate si valoarea beneficiului

 

Valoarea cheltuielilor de achiziție care se reportează depinde de judecățile privind emitentul la care se refera si vărează cu fiecare achiziție.

 

Pentru contractele de asigurări pe termen lung si contractele de investiții cu CPD, cheltuielile de achiziție reportate si valoarea beneficiului sunt repartizate pe durata totala a contractului. Marja de profit estimata are la baza experiența anterioara precum si așteptările privind cheltuielile si veniturile din investiție.

 

Estimările se revizuiesc la sfârșitul fiecărei perioade de raportare contabila.

Ierarhia de valoare justa

RON

 

 

Din care: metoda de evaluare la valoare justa

 

 

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

 

Valoare justa la

31 Decembrie 2015

Preturi cotate

pe o piață activa

Tehnici de

evaluare- preturi

luate din piață

Tehnici de evaluare- fără

preț de piață

Active evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere

7.947.853

7.947.853

 

 

Obligațiuni corporatiste

 

 

 

 

Acțiuni

92040

92040

 

 

Alte instrumente

7855813

7855813

 

 

Active disponibile pentru

vânzare

 

 

 

 

Acțiuni

 

 

 

 

Obligațiuni guvernamentale

 

 

 

 

Obligațiuni corporatiste

 

 

 

 

Total active financiare recunoscute la valoare justa

7.947.853

7.947.853

 

 

 

La data de 31 decembrie 2015, instrumentele financiare clasificate in conformitate cu IFRS 7 de Nivel 1, reprezentau 100 %.

 

In evaluarea la valoarea justa a instrumentelor clasificate in categoria Nivel 1 societatea utilizează preturile la care se tranzacționează activ, pe piețe reglementate, instrumentele cu venit fix (titlurile guvernamentale si municipale emise de guvernul României) precum si preturile de închidere pentru acțiunile tranzacționate pe BVB.

 

De asemenea Societatea utilizează si informațiile relevante primite de la instituțiile care îndeplinesc rolul de custode pentru deținerile respective si care pot fi bazate pe modele interne de evaluare dezvoltate de instituțiile in cauza.

 

La data de 31 decembrie 2015, societatea nu deține instrumentele financiare clasificate in conformitate cu IFRS 7 de Nivel 2 si 3. Criteriul de încadrare a activelor in acesta categorie o constituie inexistenta unor preturi observabile si inexistenta unei piețe active pentru acest tip de instrumente.

 

In acesta categorie pot fi incluse titlurile de participare obligatorii (plasamente private) in conformitate cu legislația emisa de ASF (Fondul pentru protejarea victimelor străzii) evaluate la cost.

 

Managementul riscului

 

Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul aferent activității de asigurare, riscul mediului economic, riscul de rata a dobânzii si riscul de lichiditate. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performantei financiare a Societății.

 

Conducerea Societății considera ca gestionarea riscurilor trebuie sa fie realizata intr-un cadru metodologic consecvent si ca administrarea acestora constituie o componenta importanta a strategiei privind maximizarea rentabilității, obținerea unui nivel scontat al profitului cu menținerea unei expuneri la risc acceptabile si respectarea reglementarilor legale. Formalizarea procedurilor de administrare a riscurilor hotărâta de conducerea Societății este parte integranta a obiectivelor strategice ale Societății.

 

Activitatea investiționala conduce la expunerea Societății la o varietate de riscuri asociate instrumentelor financiare deținute si piețelor financiare pe care operează. Principalele riscuri la care Societatea este expusa sunt:

 

a)            riscul aferent activității de asigurare

b)           riscul de piață (riscul de rata a dobânzii, riscul valutar si riscul de preț);

c)            riscul de credit;

d)           riscul de lichiditate;

e)           riscul aferent impozitării;

f)            riscul aferent mediului economic;

g)            riscul operațional

h)           riscul reputațiunile

i)             riscul strategic.

 

Strategia generala de administrare a riscurilor urmărește maximizarea profitului Societății raportat la nivelul de risc la care aceasta este expusa si minimizarea potențialelor variații adverse asupra performantei financiare a Societății.

 

Compania folosește pentru evaluarea riscurilor, in funcție de natura acestora, 2 metode de evaluare:

 

•             Evaluarea calitativa: Compania folosește evaluarea calitativa a riscurilor pentru toate categoriile de riscuri non-cantitative. Riscurile cheie sunt evaluate trimestrial in cadrul procesului de identificare, evaluare, control si raportare a riscurilor cheie.

•             Evaluarea cantitativa:

 

-              Poziția de capital conform reglementarilor in vigoare(marja de solvabilitate legala), coeficientul de lichiditate si rata de acoperire a rezervelor;

 

-              Poziția economica de capital: Societatea ASIMED folosește abordarea Value-at-Risk pentru a cuantifica riscurile, presupunând o perioada de impact de un an. ASIMED aplica Formula Standard pentru calculul cerințelor de capital de solvabilitate in noul regim Solvency II, astfel calibrarea se face la un nivel de încredere de 99,5%.

 

Periodic, Societatea efectuează analize cantitative si calitative cu scopul de a evalua impactul unor evoluții nefavorabile ale factorilor de risc asupra marjei de solvabilitate legale („stress testing”), asupra coeficientului de lichiditate si asupra coeficientului de acoperire a rezervelor tehnice. Rezultatele testelor de stres pot reprezenta semnale de avertizare timpurie cu privire la posibilitatea de depășire a pragurilor prestabilite.

Societatea a implementat politici si proceduri de administrare si evaluare a riscurilor la care este expusa. Aceste politici si proceduri sunt prezentate in cadrul secțiunii dedicate fiecărui tip de risc.

 

a)            Riscul aferent activității de asigurare

 

La subscrierea primelor, Societatea își asuma un risc tehnic, respectiv riscul ca Societatea sa suporte daune aferente primei subscrise cauzat de stabilirea inadecvata a tarifelor de prima pentru riscurile catastrofice sau non- catastrofice, stabilirea inadecvata a rezervelor tehnice comparativ cu obligațiile asumate. Concentrarea riscului tehnic ar putea rezulta in pierderi semnificative pentru Societate in cazul in care un eveniment sau o serie de evenimente ar afecta un întreg tip de polițe sau tara ca atare. Societatea reduce riscul tehnic printr-o evaluare atenta a clienților, limite de expunere bine stabilite, programe de reasigurare si aplicarea unei politici de previzionare prudenta cu privire la asigurarea daunelor, atât raportate cat si neraportate.

 

Riscurile de catastrofa naturala rezulta din gradul de vulnerabilitate calculat la nivelul tuturor obiectelor asigurate in cadrul portofoliului Societății, ce pot fi avariate si/sau distruse in cazul unui eveniment de cutremur, inundație si alunecare de teren, incluzând nelimitativ clădirile si conținutul aparținând persoanelor fizice si juridice, pierderilor din întreruperea activității agenților economici, bunurilor de tip electronic, clădirilor aflate in timpul construcțiilor, mașinăriilor si utilajelor de construcții etc.

 

In cadrul Societății au fost dezvoltate proceduri de colectare a informațiilor necesare modelarii riscului de catastrofe naturale: adresa riscului, anul de construcție al clădirii, elemente structurale. Lunar se realizează verificarea si controlul datelor (riscuri persoane fizice, comerciale si industriale) de către funcțiunile responsabile cu gestiunea portofoliului cu expunere la riscuri de catastrofa naturala.

 

Societatea calculează trimestrial expunerea bruta si neta a companiei la riscurile de catastrofe naturale.

 

Elementele care se utilizează sunt: polițele care acoperă riscuri de catastrofe naturale, suma asigurata sau sublimatele si PML stabilit in modelul de baza al expunerii. Rezultatul obținut se verifica cu capacitatea curenta de protecție. Se întocmește un raport privind nivelul de protecție al Societății, rezervele sau depășirile fata de programul de cedare in reasigurare a riscurilor de catastrofe naturale in vigoare.

 

 

Scopul principal al testului este acela de a verifica suficienta rezervelor constituite pentru îndeplinirea obligațiilor rezultate din contractelor de asigurare. Testul presupune compararea rezervelor înregistrate in situația individuala a poziției financiare cu cea mai buna estimare a acestora determinata ca valoare prezenta a tuturor fluxurilor viitoare de numerar rezultate conform condițiilor contractuale. Testele sunt efectuate pentru fiecare tip de contract de asigurare in parte tradiționale cu participare la profit.

 

Evaluarea obligațiilor ia in considerare parametrii ca ratele de dobânda, rata inflației, ratele de reziliere, cheltuielile generate si valoarea opțiunilor si garanțiilor. Fluxurile viitoare de numerar  sunt determinate folosind  ipoteze  bazate pe o analiza interna a portofoliului de asigurări, a datelor  statistice de la nivel național si a analizelor realizate de reasiguratori. Pentru determinarea suficientei rezervelor s-a analizat valoarea prezenta a primelor viitoare si rezultatul investițional plus rezervele constituite la sfârșitul perioadei de raportare din care s-a scăzut valoarea prezenta a beneficiilor viitoare si cheltuielile aferente.

 

Rezultatul testului concluzionează ca rezervele constituite sunt suficiente pentru a acoperi obligațiile generate de contractele de asigurare.

 

b)           Riscul de piață

 

Riscul de piață este definit ca riscul de a înregistra o pierdere sau de a nu obține profitul așteptat, ca rezultat al fluctuațiilor preturilor, de curs valutar, al ratelor de dobânda si fluctuațiile de pe piață imobiliara. În prezent, riscul ratei dobânzii si riscul prețului sunt cuantificate pe baza metodologiei capitalului de risc, atât pentru segmentul asigurărilor generale cat si pentru segmentul  altor asigurări. Cadrul actual al capitalului de risc nu permite evaluarea cantitativa a riscului valutar.

 

Acest risc este monitorizat si controlat prin modele ALM, separat pentru asigurări generale, respectiv asigurări profesionala. In cadrul analizei de senzitivitate, Societatea  poate calcula impactul următoarelor scenarii asupra indicatorilor de solvabilitate la nivelul fiecărui segment de activitate:

 

•             Scenariul 1: devalorizarea acțiunilor (minus 30%)

•             Scenariul 2: fluctuațiile ratei dobânzii in sensul creșterii curbei de randament cu 200 bps (2 puncte procentuale),

•             Scenariul 3: fluctuațiile ratei dobânzii in sensul descreșterii curbei de randament cu 150 bps (1,5 puncte procentuale),

 

Pentru portofoliul de active financiare administrate de Societate sunt analizate componentele riscului de piață prin teste de senzitivitate:

 

i)             Riscul de preț

 

Societatea este expusa riscului de preț, existând posibilitatea ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca rezultat al schimbărilor preturilor pieței.

Societatea este expusa riscului asociat variației prețului activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere si activelor financiare disponibile pentru vânzare.

 

ii)            Riscul de rata a dobânzii

 

Societatea se confrunta cu riscul de rata a dobânzii datorita expunerii la fluctuațiile nefavorabile ale ratei dobânzii. Schimbarea ratei dobânzii pe piață influențează in mod direct veniturile si cheltuielile aferente activelor financiare purtătoare de dobânzi variabile, precum si valoarea de piață a celor purtătoare de dobânzi fixe.

 

Societatea gestionează riscul ratei dobânzii prin scăderea duratei țintă a portofoliului investițional când se așteaptă o creștere a dobânzilor pe piață si vice-versa. De asemenea, se recurge la îngustarea intervalului duratelor când se așteaptă ca volatilitatea ratelor dobânzii sa crească in viitor si vice-versa.

 

Procesul de management al duratelor, in special in ceea ce privește riscul de rata a dobânzii (riscul cu cea mai mare contribuție la riscul de piață) se desfășoară in doua etape:

 

a)            stabilirea duratelor pentru Alocarea Strategica a Activelor (SAA) prin definirea capacitații totale a portofoliului, admise pentru expunerea la riscul ratei dobânzii si prin definirea nivelelor duratelor admise: țintă, minim si maxim. Acești parametri sunt definiți in concordanta cu profilul de risc dorit al portofoliului, si nu in concordanta cu condițiile speciale si evoluțiile ratei dobânzii de pe piață;

 

b)           stabilirea duratelor pentru Alocarea Tactica a Activelor (TAA) prin definirea volumului total al expunerii la riscul ratei dobânzii aferente portofoliului, in vederea exploatării maxime a beneficiilor date de trend-ul si volatilitatea ratei dobânzii. Atât nivelele de durata TAA țintă cat si cele de minim si maxim sunt stabilite cu respectarea stricta a nivelelor minim si maxim admise pentru durata SAA.

 

La datele de 31 decembrie 2015 Societatea nu are datorii purtătoare de dobânzi, însă deține un volum semnificativ de active care generează venit din dobânzi. Societatea compensează viitoarele încasări din aceste active cu obligațiile sale de asigurare. Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja fata de fluctuațiile ratei dobânzii.

 

Următoarele tabele reprezintă expunerea Societății la riscul de rata a dobânzii.                             

2014

RON

Valoare neta contabila

la  31 Decembrie 2015

<1 luna

1-3   luni

3-12   luni

>1 an

fără risc de dobânda

Numerar si echivalente de numerar

182538

 

 

 

 

182538

Active financiare evaluate la valoare justa prin contul de profit si pierdere

 

 

 

 

 

 

Active financiare disponibile pentru vânzare

 

 

 

 

 

 

Active financiare deținute pana la scadenta

3002512

 

 

3002512

 

 

Active financiare pentru care expunerea la riscul de dobânda

4853301

 

 

 

4853301

 

  Total active

8038351

 

 

3002512

4853301

182538

 

Societatea nu are împrumuturi sau alte datorii sensibile la rata dobânzii.

 

iii)           Riscul valutar

 

Riscul valutar este riscul înregistrării unor pierderi sau nerealizării profitului estimat ca urmare a fluctuațiilor nefavorabile ale cursului de schimb. Societatea nu are active si datorii monetare exprimate in valute

 

Majoritatea activelor si pasivelor financiare ale Societății sunt exprimate in moneda naționala, fiind posibila si folosirea altor valute in care sa se efectuează operațiuni. Pentru a se evita pierderile ce decurg din mișcări cu impact negativ in cursul de schimb valutar, Societatea aplica in prezent o politica corelare a activelor si pasivelor in valuta (currency match).

 

Riscul de credit

 

Riscul de credit reprezintă o pierdere contabila care ar fi recunoscuta in cazul in care pârțile contractante nu si-ar îndeplini obligațiile. Pentru a controla expunerea la riscul de credit Societatea efectuează in permanenta evaluări de credit a situației financiare a parților contractante.

 

Riscul de credit – investiții

 

Riscul de credit aferent investițiilor rezulta direct din neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către partenerii investiționali: bănci, emitenți de instrumente financiare cu venit fix etc. sau din fluctuațiile in rating-ul emitenților de valori mobiliare.

 

In prezent, riscul de credit aferent partenerilor investiționali (riscul de contrapartida) este cuantificat pe baza metodologiei capitalului de risc, pentru segmentul asigurărilor generale

 

In cadrul analizei trimestriale de senzitivitate, Societatea poate calcula impactul a doua scenarii:

 

Scenariul 1 referitoare la pierderea ce poate fi suferita ca urmare a falimentului celui mai mare partener bancar, scenariu calibrat la o frecventa de apariție de „o data la 10 ani”

Scenariul 2 este un scenariu combinat: intrarea in pierdere a băncii cu cea mai mare expunere si creșterea paralela a ratei dobânzii cu 1%.

 

ii)            Riscul de credit - reasiguratori

 

Riscul de credit – reasiguratori consta in riscul generat de incapacitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale/falimentul  unui reasigurator.

 

In prezent, riscul de credit – reasiguratori este cuantificat pe baza metodologiei capitalului de risc, atât pentru segmentul asigurărilor generale cat si pentru segmentul asigurărilor de viată.

 

Societatea are ca obiectiv optimizarea balanței intre reducerea riscului de credit al contrapartidei de reasigurare pe de o parte si reducerea expunerii la alte riscuri rezultata ca urmare a cumpărării de protecție prin reasigurare.

 

Plasarea in reasigurare se face prin respectarea standardelor definite privind calitatea partenerilor de reasigurare (rating, stabilitate financiara etc.)

 

Societatea reînnoiește programele de reasigurare anual. Deciziile cu privire la structura programelor de reasigurare sunt in sarcina directa a Directorului General si sunt aprobate de Consiliul de Administrație al Societății. Reasigurările plasate in cadrul altor societăți recunoscute sunt considerate cu risc scăzut

 

Societatea este expusa riscului de credit aferent instrumentelor financiare ce decurge din posibila neîndeplinire a obligațiilor de plata de partenerii contractanți. Cu toate acestea, conducerea nu anticipează pierderi semnificative, altele decât cele înregistrate in situațiile financiare.

 

Riscul de lichiditate

 

Riscul de lichiditate reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ce rezulta din imposibilitatea de a onora in orice moment obligațiile de plata pe termen scurt, fără ca aceasta sa implice costuri excesive sau pierderi ce nu pot fi suportate de către Societate.

 

In prezent Societatea controlează riscul de lichiditate prin intermediul coeficientului de lichiditate, calculat conform normelor de reglementare in vigoare. Acest coeficient nu face distincție intre diferitele surse ale riscului de lichiditate.

 

Coeficientul de lichiditate trebuie sa se situeze, cel puțin la nivelul de 100%. Astfel, Societatea a definit praguri de alerta timpurie atât pentru coeficientul de lichiditate cat si pentru coeficientul de acoperire a rezervelor tehnice

 

In cadrul Societății se calculează si se monitorizează lunar atât coeficientul de lichiditate cat si coeficientul privind acoperirea rezervelor tehnice cu active admise. Departamentul Managementul Riscurilor efectuează teste de stres pentru fiecare coeficient in parte.

 

Scopul gestionarii eficiente a riscului tactic de lichiditate portofoliul investițional este structurat in așa fel încât instrumentele investiționale ating maturitatea concomitent cu cerințele de lichiditate aferente plaților curente. Deoarece o previziune perfecta a necesitaților de disponibilități bănești nu este posibila, portofoliul investițional are in componenta sa un volum mare de instrumente tranzacționate pe piețele secundare de capital. Daca tratamentul contabil permite, aceste instrumente vor putea fi vândute înainte de maturitate pentru a asigura satisfacerea necesitaților de lichiditate imediata. Pentru a gestiona riscul de lichiditate structurala, Societatea controlează concentrarea excesiva a portofoliului intr-un singur tip de instrument sau pe o singura contrapartida. De asemenea, Societatea investește pe cat posibil numai in instrumente listate pe piețe de capital reglementate.

 

Activele si obligațiile Societății deținute in segmentul asigurărilor generale se prezinta astfel:

 

 

RON

31 decembrie

2015

 

Instrumente financiare alocate acoperirii obligatiilor asumate pentru contracte de asigurare traditionale

 

 

 

Active disponibile pentru vanzare, din care:

3277090

 

Obligatiuni listate

 

 

Actiuni

92040

 

Depozite bancare

3002512

 

       echivalente numerar

182538

 

Instrumente financiare nealocate acoperarii obligatiilor asumate prin contracte de asigurare

4853301

 

Active disponibile pentru vanzare, din care:

 

 

Obligatiuni listate

 

 

Active evaluate la valoare justa prin contul de profit si pierdere

4853301

 

Depozite bancare, echivalente numerar

 

 

Disponibilitati in casa si banca

 

 

Instrumente financiare alocate acoperarii obligatiilor asumate pentru contracte de asigurare de tip unit linked

 

 

Active evaluate la valoare justa prin contul de profit si pierdere

 

 

Depozite bancare

 

 

Total

8130391

 

Obligatii aferente contractelor de asigurare

653163

 

Rezerve pentru contracte de tip unit linked

 

 

Rezerve pentru contracte de traditionale pe termen lung

 

 

Rezerve pentru contracte pe termen scurt

653163

 

 

 

 

La 31 decembrie 2015 Fluxuri de numerar contractuale (nediscountate)

 

RON

de piata

0-5 ani

Fluxuri de numerar rezultate din:

 

 

Obligatiuni listate

 

 

- cu venit fix

 

 

- cu venit variabil

 

 

Numerar

182538

182538

Depozite bancare

3002512

3002512

Actiuni

92040

92040

Total active financiare

3277090

3277090

 

Valoarea prezenta

0-5ani

Fluxuri de numerar din prime nete, viitoare

1291024

1291024

Datorii contractuale aferente contractelor de asigurare pe tremen lung

 

 

4588645

 

4588645

-daune si maturitati

558118

558118

-rascumparari

 

 

-comisioane si alte cheltuieli

1512113

15112113

Total rezultat fluxuri numerar operationale

(779207)

(779207)

 

 

 

Excedent/deficit de numerar

(779207)

(779207)

 

 

 

Riscul de lichiditate pentru asigurări generale

 

Pentru segmentul asigurării generale Societatea aplica principiul “Going concern model” ce oferă o analiza a senzitivitatii ratei de dobânda aferenta profiturilor ținând cont de alocarea curenta a activelor si folosind ipoteze conservatoare pentru strategia de reinvestire. In componenta obligațiilor s-au luat in considerare toate rezervele tehnice nete de reasigurare inclusiv rezervele pentru regrese.

 

Activele si obligațiile Societății deținute in segmentul asigurărilor generale se prezinta astfel:

 

 

RON

31 decembrie

2015

 

 

Instrumente financiare

 

10375707

 

Active disponibile pentru vanzare, din care

3094552

 

Obligatiuni listate

 

 

Actiuni

92040

 

 

Active detinute pana la scadenta, din care

 

 

Obligatiuni listate

3002512

 

- cu venit variabil

 

 

Depozite bancare, echivalente numerar

182538

 

 

Disponibilitati in casa si banca

 

182535

 

 

 

 

Creante din prime nescadente

7098620

 

Total active financiare

 

10375707

 

Obligatii aferente contractelor de asigurare

653163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La 31 decembrie 2015

Valoare neta contabila si fluxuri de numerar

Valoare de piata

Fara maturitate

1-2 ani

2-3 ani

3-4 ani

4-5 ani

peste 5 ani

rezultate din:

 

 

 

 

 

 

 

Obligatiuni listate

 

 

 

 

 

 

 

- cu venit fix

 

 

 

 

 

 

 

- cu venit variabil

 

 

 

 

 

 

 

Depozite

3002512

3002512

 

 

 

 

 

Actiuni

92040

92040

 

 

 

 

 

Total active financiare

3094552

3094552

 

 

 

 

 

 

Fluxuri de numerar asteptate (nediscountate)

 

 

Fara maturitate

1-2 ani

2-3 ani

3-4 ani

4-5 ani

peste 5 ani

 

Creante din prime nescadente

470844

470844

 

 

 

 

 

Datorii contractuale aferente contractelor de asigurari generale

653163

653163

 

 

 

 

 

-rezerva de prima

465289

465289

 

 

 

 

 

-          Alte rezerve

13282

13282

 

 

 

 

 

-rezerva de dauna

-           

174592

 

174592

 

 

 

 

 

 

Total rezultat fluxuri numerar operationale

2350751

2350751

 

 

 

 

 

Excedent/deficit de numerar

2350751

2350751

 

 

 

 

 

 

 


Riscul aferent impozitării

 

Legislația fiscala românească prevede norme detaliate si complexe si a suferit diverse modificări in ultimii ani. Interpretarea procedurilor de text si punerea in practica a legislației fiscale ar putea varia, si exista riscul ca anumite tranzacții, ar putea fi interpretate diferit de către autoritățile fiscale, in comparație cu tratamentul Societății.

 

Deși impozitul aferent unei tranzacții poate fi minim, penalitățile pot fi mari, in funcție de interpretările autorităților fiscale.

In plus, Guvernul roman are un număr de agenții care sunt autorizate sa efectueze audituri de companii care operează in Romania. Aceste audituri sunt similare ca natura cu audituri fiscale efectuate de către autoritățile fiscale in multe tari, dar se pot extinde nu numai la aspecte fiscale, dar si la alte aspecte legale si de reglementare de care agențiile ar putea fi interesate. Este probabil ca Societatea va continua sa facă obiectul unor controale regulate referitoare la noile legi si regulamente emise.

 

 

Declarațiile privind impozitele si taxele pot fi supuse controlului si revizuirii pe o perioada de cinci ani, in general după data depunerii lor. In conformitate cu reglementările legale in vigoare in Romania, perioadele controlate mai pot fi supuse in viitor unor verificări adiționale.

 

Conducerea Societății considera ca a înregistrat valori corecte in conturile de taxe, impozite si alte datorii către stat; cu toate acestea, exista un risc ca autoritățile sa aibă o poziție diferita de a Societății.

 

Începând cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeana, Societatea a trebuit sa se supună reglementarilor fiscale ale Uniunii Europene si sa implementeze schimbările aduse de legislația europeana. Modul in care Societatea a implementat aceste schimbări rămâne deschis auditului fiscal timp de cinci ani.

 

Riscul aferent mediului economic

 

In ultimii ani, sectorul financiar european s-a confruntat cu o criza a datoriei publice, declanșata de dezechilibre fiscale majore si datorii publice mari in câteva tari europene. Temerile actuale, ca deteriorarea condițiilor financiare, ar putea contribui într-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii, au determinat un efort comun al guvernelor si băncilor centrale in vederea adoptării unor masuri speciale pentru a contracara cercul vicios al creșterii aversiunii la risc si pentru a asigura funcționarea normala a pieței.

Identificarea si evaluarea investițiilor influențate de o piață de creditare lipsita de lichidități, analiza respectării contractelor de creditare si a altor obligații contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea unei entități de a continua sa funcționeze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la rândul lor alte provocări.

Debitorii Societății pot fi de asemenea afectați de situații de criza de lichiditate, care i-ar putea împiedica sa-si onoreze datoriile curente. Deteriorarea condițiilor de operare a debitorilor ar putea afecta si previziunile managementului privind fluxurile viitoare de numerar, precum si estimările privind deprecierea activelor financiare si nefinanciare.

In măsura in care informațiile sunt disponibile, in politica sa de depreciere, conducerea a reflectat estimări revizuite ale fluxurilor viitoare de numerar.

 

Conducerea Societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un impact asupra sectorului financiar din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situații financiare.

Conducerea Societății crede ca a luat toate masurile necesare pentru a sprijini creșterea activității Societății in condițiile curente de piață prin:

 

•             monitorizarea constanta a lichidității si a dependentei de anumite surse de finanțare;

•             previzionări ale lichidității curente;

•             obținerea unor angajamente din partea acționarului majoritar prin care sa sprijine operațiunile Societății pe piață din Romania;

 

Examinarea termenilor si condițiilor acordurilor de finanțare si luarea in considerare a implicațiilor obligațiilor impuse si riscurilor identificate, cum ar fi respectarea scadentei sau încălcarea oricărui termen sau condiție a unui contract. Datorita faptului ca actualele condiții de piață si incertitudini se vor menține si in anul 2015 si foarte probabil si mai târziu, efecte suplimentare pot fi resimțite dincolo de datele din aceste situații financiare.

 

Riscul operațional

 

Riscul operațional este definit ca riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate din cauza unor factori interni cum ar fi derularea inadecvata a unor activități interne, existenta unui personal sau a unor sisteme necorespunzătoare sau din cauza unor factori externi cum ar fi condițiile economice, schimbări pe piață de capital, progrese tehnologice. Riscul operațional este inerent tuturor activităților Societății.

 

Politicile definite pentru administrarea riscului operațional au luat in considerare fiecare tip de evenimente ce pot genera riscuri semnificative si modalitățile de manifestare a acestora, pentru a elimina sau diminua pierderile de natura financiara sau reputațiunile. Compania gestionează riscurile operaționale prin doua procese specifice managementului riscurilor operaționale:

-autoevaluarea riscurilor operaționale si a controalelor asociate (RCSA)

-colectarea si raportarea evenimentelor de risc operațional

 

Societatea urmărește îmbunătățirea metodelor cantitative de evaluare a riscurilor operaționale, alăturând-se in acest sens eforturilor depuse de conducerea societății in vederea colectării datelor privind pierderile operaționale la nivel global. Datele privind pierderile operaționale colectate la nivel global sunt constituite într-o baza de date ce va contribui nemijlocit la calculul expunerii la riscurile operaționale si implicit la determinarea nevoii de capital de risc aferent riscului operațional. Având in vedere dificultățile in ceea ce privește determinarea cu acuratețe a expunerii cantitative la riscurile operaționale, Compania se bazează, in prezent, pe abordarea calitativa a acestora. Nivelul de toleranta pentru riscurile operaționale nu poate depăși nivelul “Mediu”. Comitetul de management al riscurilor poate decide in ceea ce privește stabilirea unui nivel de toleranta superior pentru anumite riscuri operaționale, in mod individual.

 

Riscul reputational poate avea ca si surse următoarele: decizii de management, produse, activități sau acțiuni ale angajaților companiei.

 

Riscul reputational poate fi:

 

-direct, atunci când este cauzat de orice comportament al Companiei care ar putea avea un impact negativ asupra percepției despre Companie de către pârțile interesate.

-indirect, atunci când degradarea reputației este cauzata de un risc din alta categorie majora de riscuri (operațional, strategic, de lichiditate, riscul de credit, riscul de piață, etc).

 

Riscul reputational este evaluat si gestionat din punct de vedere pur calitativ, pe baza metodologiei procesului de identificare, evaluare, control si raportare a riscurilor reputațiunile.

 

Compania are un apetit foarte scăzut pentru riscul reputațiunile. In ciuda faptului ca un anumit nivel de risc reputational este inerent in activitatea companiei, Compania va lua întotdeauna toate masurile necesare pentru a minimiza probabilitatea de apariție a oricăror evenimente cu impact reputational negativ.

 

Strategia Companiei de a atenua riscul reputational prevede definirea tolerantei la riscul reputational pentru:

-domenii sensibile din punct de vedere al riscului reputational.

-cazuri singulare care nu se încadrează in domeniile sensibile din punct de vedere al riscului reputational;

-riscurile reputationale indirecte.

 

Riscul  strategic

 

Riscul strategic reprezintă riscul ca una sau mai multe ipoteze pe care se bazează strategia de afaceri a Companiei sa nu mai fie valabile datorita unor schimbări interne si/sau externe.

 

Riscul strategic este dificil de cuantificat deoarece se refera la:

 

-              deciziile strategice ale managementului superior al Companiei;

-              incertitudinile aferente mediului extern;

-              la nivelul si viteza de răspuns a managementului la schimbările survenite in mediul intern si/sau extern;

-              calitatea sistemelor informaționale etc.

 

Nivelul de toleranta la riscul strategic nu poate depăși nivelul “Mediu”. Consiliul Director decide pentru nivele superioare ale nivelului țintă pentru situații particulare sau riscuri strategice individuale.

 

Relații cu entitățile afiliate

 

Societatea își desfășoară activitatea pe teritoriul României întreținând relații comerciale cu alte societăți afiliate cum sunt:

Arena Hotels-servicii de cazare asigurate societății si acordare de împrumuturi de către Asimed, polițe de sănătate

Focus Lab acordare de împrumuturi si închiriere de spațiu

Galenus polițe de asigurare profesionala si de sănătate

Raim Comert acordare de împrumut

Dornafarm polițe de sănătate

Hepites polițe de sănătate

Olfarm polițe de asigurare de sănătate

Meduman polițe de asigurare de sănătate

Romfarm polițe de asigurare de sănătate

Nordfarm polițe de asigurare de sănătate

 

Creanțele de încasat la 31.12.2015 de la societățile afiliate se prezinta astfel;

                                                                                                                              Ron

                                                                 valoarea       31 decembrie 2015   

Arena group                                                                                                         44415                                                      

Arena hotels                                                                                                        1917355

Raim comert                                                                                                       1663586

Dorna farm                                                                                                            36103                                                         

Galenus                                                                                                                  103320                                                         

Hepites                                                                                                  1810446                                                    

Olfarm                                                                                                    3335434

 

Evenimente ulterioare

 

Nu au fost înregistrate evenimente ulterioare datei bilanțului de o valoare semnificativă care sa justifice prezentarea in note.

 

Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internaționale de Raportare Financiara

 

Politici contabile-Bazele întocmirii situațiilor financiare

 

Pentru toate perioadele pana la 31.12.2015 ,inclusiv raportarea aferenta anului 2015, societatea a întocmit situațiile financiare in conformitate cu OPCSA nr 3129/2005 privind aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului asigurărilor armonizate cu Directivele Europene si Standardele Internaționale de Contabilitate(Ordinul 3129) cu modificările si completările ulterioare si in conformitate cu Legea Contabilității nr 82/1991 cu modificările ulterioare.

Aceste situații au fost întocmite  in conformitate cu principiile IFRS. In vederea pregătirii prezentelor situații financiare, societatea a întocmit bilanțul de deschidere ifrs la data de 01.01.2014. Datele din aceasta nota au ca scop prezentarea principalelor ajustări ale poziției financiare la data de 01.01.2014 si a situațiilor financiare statutare întocmite la 31.12.2015 in conformitate cu reglementările emise de organismul de supraveghere.

Reconcilierea capitalurilor proprii la 31.12.2015

Retratarea conform IFRS a situației poziției financiare a societății ASIMED ASIGURARE REASIGURARE la data de  31.12.2015  a determinat următoarele modificări in structura activelor societății

-numerar si echivalent de numerar                                                                                                        182538 lei

-active financiare evaluate la valoarea justa-acțiuni                                                                        92040 lei

-active financiare deținute pana la scadenta-depozite>3 luni + dobânzi aferente                            3002512 lei

-creanțe comerciale                                                                                                                                     7098620 lei

-plasamente deținute la societățile afiliate –împrumuturi +dobânzi                                                       4853301 lei

-creanțe privind impozitul curent                                                                                            11275 lei

-alte active-rezerve tehnice aferente contracte cedate in reasigurare                                    4114 lei

-active imobilizate deținute in vederea vânzării                                                                                               lei

-imobilizări corporale                                                                                                                                   2983225 lei

Total active                                                                                                                                                     18227625 lei

 

 

 

 

Reclasificări

 

Pentru a aplica cerințele de prezentare ale IFRS, societatea a efectuat reclasificări intre diferite poziții ale  situației poziției financiare, mai ales datorita faptului ca  pentru acestea Ordinul 3129 prevede alte grupari intre elementele de activ si elementele de pasiv.. Aceste reclasificări au constat in:

 

-reclasificarea depozitelor pe termen scurt prezentate in baza reglementarilor statutare in categoria  active financiare deținute pana la scadenta;

 

-reclasificarea veniturilor din plasamente financiare prezentate de ordinul 3129 la venituri din investiții

 

-reclasificarea dobânzilor de încasat de la depozite la active financiare deținute pana la scadenta-

 

-reclasificarea veniturilor din chirii si a veniturilor netehnice la alte venituri operationale