Raport anual 2015

Raport anual privind exercitiul financiar 2015

Denumire: S.C. Asigurare Reasigurare ASIMED S.A.

Nr. inregistrare Registrul Asiguratorilor: RA 053

Adresa sediu social: Bucuresti, str. Gheorghe Lazar nr. 8A, sector 1

Structura actionariat:

HUICA LAURENTIU – 79,97%

RADU GEORGE-CAZACINCU – 0,488%

HUICA ALEXANDRU-CATALIN – 0,389%

S.C. HEPITES S.A. - 3,704%

S.C. OLFARM S.A. - 4,748%

S.C. IMECO S.A. - 1,8%

S.C. MEDUMAN S.A. - 2,237%

S.C. FARMACOM S.A. - 0,076%

S.C. HELIOFARM S.A. - 0,733%

S.C. FARMACEUTICA GALENUS S.A. - 5,846%

Consiliul de Administratie:

Ecaterina Maria Voinescu – Presedinte

Radu George Cazacincu – Membru

Elena Spirea – Membru

Categorii si clase de asigurare practicate:

ASIMED S.A. este autorizata sa practice urmatoarele clase de asigurari:

 • Clasa 1 de asigurari – asigurari de accidente, inclusiv cele de munca si boli profesionale;
 • Clasa 2 de asigurare – asigurari de sanatate;
 • Clasa 3 de asigurare – asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare;
 • Clasa 7 de asigurare – asigurari de bunuri aflate in tranzit, inclusiv marfurile, bagajele si orice alte bunuri transportate;
 • Clasa 8 de asigurare – asigurari de incendiu si alte calamitati naturale;
 • Clasa 13 de asigurare – asigurari de raspundere civila generala.

ASIMED S.A. practica doar o parte din clasele de asigurari de mai sus si anume clasa 1, 2, 8, 13.

            In functie de volumul de prime subscrise ponderea este in ordinea: clasa 2, 13, 8,1, iar in functie de numarul de polite incheiate: clasa 13, 2, 8, 1.

Clasa 1 de asigurari – Polita ASIMED este o polita de asigurare colectiva ce se poate incheia astfel:

 • nominal si pe profesii;
 • pentru toti angajatii dintr-o profesie;
 • pentru toti angajatii indiferent de profesii;
 • pentru un numar mediu estimat de angajati indiferent de profesie;

            Riscurile sunt reprezentate atat de accidentele suferite de asigurat in exercitarea obligatiilor de serviciu cat si de bolile profesionale.

            Despagubirile se platesc pentru:

 • decesul asiguratului survenit ca urmare a accidentului survenit in perioada de valabilitate a politei de asigurare;
 • invaliditatea permanenta totala/partiala ca urmare a accidentului survenit in perioada de valabilitate a politei de asigurare;

            Clasa 2 de asigurari – Polita ASIMED este o polita colectiva ce se incheie pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de asigurat cu achizitia de medicamente atat in peroada de spitalizare cat si in toate celelalte cazuri (ambulator, post operatoriu etc).

             In acest scop ASIMED  a dezvoltat un parteneriat cu peste 200 de farmacii la nivel national, lanturi si individuale.

            Clasa 8 de asigurari –  ASIMED  incheie polite de asigurare a cladirilor si a bunurilor de natura celor urmatoare: cladiri si  alte constructii (inclusiv instalatiile fixe aferente de incalzire,electrice,sanitare,ascensoare etc.) cu destinatia de locuinte, birouri, magazine, restaurante, bufete, depozite si magazii de marfuri, ateliere, teatre, cinematografe, cluburi, muzee, precum si cladirile in curs de construire, masini, utilaje , instalatii, motoare,  unelte, inventarul gospodaresc si alte mijloace fixe, obiecte de inventar, marfuri, cereale, materii prime si  auxiliare, materiale, semifabricate, produse finite si alte mijloace circulante, masini agricole si utilaje de constructii (cu exceptia celor inscrise in circulatie), unitati de cult sau alte constructii. Riscurile asigurate: incendiu, trăznet, explozie(chiar dacă trăznetul sau explozia nu sunt urmate de incendiu), căderea unor corpuri pe bunurile asigurate, ploaia puternică, vijelie, uragan, furtună, trombe de aer, alunecări şi prăbuşiri de teren, greutatea stratului de zăpadă şi a gheţii, aluviuni şi avalanşe de zăpadă, izbiri şi loviri, cutremure.

            Suma asigurata poate fi mai mica sau cel mult egala cu valoarea reala a bunului, Asiguratorul, despagubind valoarea reala a pagubei, dar nu mai mult decat suma asigurata;

Prin valoarea bunului la data asigurarii se intelege:

·       la mijloace fixe si obiecte de inventar,valoarea din nou din care se scade uzura stabilita conform legii, privind amortizarea capitalului imobilizat si a duratelor normale de functionare stabilite prin hotarare de guvern;valoarea din nou se stabileste in functie de pretul de factura actualizat; daca bunul respectiv,in forma si marca lui, nu exista pe piata, valoarea se stabileste prin comparatie cu un bun asemanator.

·         La mijloace circulante, pretul din actul de cumparare, mai putin rabatul comercial. 

            Dupa fiecare paguba, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea, continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita. La solicitarea asiguratului, suma asigurata poate fi reintregita,chiar cu ocazia despagubirii sau ulterior,prin plata diferentei corespunzatoare de prima de asigurare.In cazul asigurarilor cesionate in favoarea unei banci sau a altor creditori, persoane juridice, reintregirea sumei asigurate se face automat, fara acordul asiguratului/contractantului.

 

Clasa 13 de asigurari -  In cadrul acestei polite ASIMED incheie polite de asigurare de raspundere civila pentru urmatoarele tipuri de activitati:

·       Raspundere civila profesionala medico–farmaceutica – MALPRAXIS atat pentru cadrele de specialitate, cat si pentru entitatile juridice cu activitati specifice;

·       Raspundere civila profesionala privind arhitectii, inginerii constructori;

·       Raspundere civila profesionala privind consultantii fiscali, expertii contabili, contabilii, auditorii financiari;

·       Raspunderea civila profesionala privind organismele de certificare, auditorii;

·       Raspundere civila profesionala decurgand din activitatea de consiliere juridica (avocati, notari);

·       Raspundere civila privind administratorii, directorii si membrii consiliilor de supraveghere ai societatiilor comerciale.

 

Asigurarea acopera eventualele prejudicii produse tertilor – beneficiari ai serviciilor, activitatilor prestate de asigurati, savarsite din culpa de acestia.

In ceea ce priveste deductibilitatea fiscala, Codul fiscal prevede la art 21, alin 3, lit k, deductibilitatea limitata pentru cheltuielile efectuate de angajator cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant/angajat; aceasta prevedere intrand in vigoare cu 01.01.2009.

Canalul de distributie al produselor companiei este realizat prin intermediul consilierilor de asigurare – angajati, in cadrul compartimentului Subscriere contracte de asigurare.

Legea aplicabila contractelor de asigurare este Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile cu modificarile si completarile ulterioare.

Audit financiar:

Auditul financiar extern este realizat de compania S.C. Elite Consulting S.A., inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 029/2001.

Raportul acesteia, prescurtat, arata astfel:

Am auditat situatiile financiare ale societatii ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2015, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data, precum si sinteza politicilor contabile semnificative si notelor explicative anexate.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

Total capitaluri proprii - 17.190.276 RON

Rezultatul (pierdere) – 31986 RON

In opinia noastra, situatiile financiare la care se face referire in paragraful 1,  prezinta in mod corect si fidel pozitia financiara a ASIGURARE REASIGURARE ASIMED  S.A. la 31 decembrie 2015, precum si rezultatele activitatii sale stabilite pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu Directivele Europene specifice domeniului asigurarilor aprobate prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3129/2005, modificat prin Ordinul nr. 7/2007 si Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare si Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 7, sectiunea 2,  literele g si h, din Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.22/2008,  raportam ca pe parcursul auditului statutar al  situatiilor financiare, nimic nu ne-a atras atentia ca sa ne faca sa credem ca rezervelor tehnice ale Societatii, proportia activelor admise sa acopere rezervele tehnice, marja de solvabilitate si  coeficientul de lichiditate la 31 decembrie 2015, nu au fost calculate si prezentate in toate aspectele semnificative  in conformitate cu legislatia si reglementarile romanesti.

Bilantul societatii la 31 DECEMBRIE 2015 se prezinta astfel :

Plasamente totale: 7926992 lei

Creante din operatiuni de asigurare: 474959 lei

Alte creante: 6412936 lei

Alte elemente de activ: 1575 lei

Disponibilitati banesti in casa si conturi: 3166282 lei

Total active: 17982744 lei

Capital social: 14885000 lei

Rezerve: 2140555 lei

Rezerve statutare: 196705 lei

Rezultatul exercitiului: -31986  lei

Rezultatul reportat: 22

Repartizare profit: 0 lei

Rezerve tehnice: 653163 lei

Alte provizioane: 0 lei

Alte datorii: 74515 lei

Venituri in avans: 64770 lei

Total pasiv: 17982744 lei

CONTUL TEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel:

Venituri din prime subscrise: 1351094 lei

Cheltuieli cu daune totale: 791602 lei

Variatia rezervei de catastrofa: -119  lei

Cheltuieli de achizitii: 345922 lei

Cheltuieli de administrare: 345922 lei

Comisioane primite de la reasiguratori: 1162 lei

Rezultatul tehnic al asigurarii generale: -131309 lei

CONTUL NETEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel:

Rezultatul tehnic al asig generale: -131309  lei

Venituri din realizare plasamente financiare: 104220 lei

Alte venituri netehnice: 4530 lei

Cota cheltuieli cu plasamente: 9427 lei

Cheltuieli cu provizioane: 0 lei

Venituri totale: 1459725 lei

Cheltuieli totale: 1491711 lei

Rezultatul curent: -31986  lei

Impozit pe profit: 0 lei

Rezultatul net al exercitiului: -31986  lei

Societatea are un număr de 18 salariati pentru care a înregistrat cheltuieli cu salarii si taxe aferente.Precizam ca societatea are salariati atit cu contracte de munca cit si cu contracte de mandat.

Veniturile realizate sunt obtinute din  activitati de asigurari  de accidente, asigurari de sanatate, asigurari de bunuri  si asigurari malpraxis ,  din venituri din inchirieri de spatii si din venituri financiare pentru plasamentele financiare  in depozite la banci si imprumuturi acordate catre alte societati affiliate precum si din anularea provizionului.

In decursul anului 2015 actionarii au hotarit, acordarea de imprumuturi societatilor in care exista interese de participare (RAIM COMERT), au hotarit deschiderea de conturi de depozite bancare si s-au emis acte aditionale la contractele incheiate pentru stabilirea de noi termene pentru recuperarea lor.

La 31.12.2015 imprumuturile de incasat conform evidentelor contabile arata astfel:

Anera Hotels SRL: 1917355 lei;

Raim Comert SRL: 1663586 lei.

La 31.12.2015 depozitele bancare conform evidentelor contabile arata astfel:

CREDITE EUROPE

209800 lei

BRD-G S G

197337 lei

CEC BANK

342000 lei

CREDIT AGRICOL

508090 lei

CARPATICA

562433 lei

LEUMI

200000 lei

LIBRA BANK ROMANIA

580084 lei

PROCREDIT ROMANIA

384000 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

 

 La data raportarii 31 DECEMBRIE 2015 Asimed SA detine actiuni la societati nelistate la Bursa de Valori Bucuresti in valoare de :

Denumirea emitentului

Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzactioneaza

 

Valoarea conform evidenţelor contabile

Valoarea de piata la data raportarii

(Lei)

(Lei)

ARENA GROUP

 

 

299940

 

FOCUS MED PLUS

 

 

20

 

RAIM

 

 

20

 

ROMFARM

 

 

179886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEPITES ( 8.59%)

BVB

 

643,893

92000

Total

X

 

1123759

 

 

Societatea Hepites a fost listata pina in sfirsitul anului 2015 si pe perioada cit am detinut actiuni pina in momentul delistarii societatea a inregistray provizioanele aferente astfel ca la sfirsitul anului valoarea lor de piata este de 92000 lei.

La data raportarii societatea are inregistrate si virate  la termen impozitele si taxele datorate conform legislatiei in vigoare.

La intocmirea bilantului s-au respectat principiile contabilitatii-al prudentei, al permanentei metodelor, continuitatii activitatii , independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii veniturilor cu cheltuielile.

dupa sfirsitul exercitiului financiar 2015 nu au avut loc evenimente importante in activitatea societatii;

-In anul 2016 societatea va incerca o crestere a veniturilor din exploatare si realizarea de profit .

-societatea nu are sucursale, activitatea se desfasoara la sediul social.

-in anul 2015 s-au achizitionat actiuni  de la doua societati afiliate in valoare de 200 lei la Focus Lab Plus SRL si de 500 lei la Raim Comert SRL si platile integrale se vor finaliza in 2016.

               In desfăşurarea activităţii sale, societatea se confrunta cu o serie de riscuri, cum ar fi riscul de piaţă, riscul de lichiditate si riscul fluxului de trezorerie.

                       Riscul de piaţă cuprinde trei tipuri de riscuri:

v  riscul valutar:

-          este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza cursului de schimb valutar;

-       societatea se confrunta cu un risc valutar ridicat ca urmare a faptului ca toate contractele de închiriere încheiate sunt denominante in valută.  Pentru acoperirea acestui risc, in contractele de închiriere s-a inclus o clauza potrivit căreia valoarea lunara a chiriei este ajustata periodic cu inflaţia euro publicata de Comisia Europeana de Statistica „EUROSTAT”, sau cu un indice fix de cel puţin 2% ;

 

v  riscul ratei dobânzii la valoarea justa:

-          este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variaţiilor ratelor de piaţa ale dobânzii;

-          până în prezent, Societatea nu a folosit instrumente financiare derivate venite sa acopere riscul ratei dobânzii la valoarea justa;

 

v  riscul de preţ:

-        este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbării preturilor pieţei, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentul acestora, sau factori care afectează toate instrumentele din piaţa;

 

Riscul de lichiditate – (numit si riscul de finanţare), este riscul ca o entitate sa întâlnească dificultăţi in procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. 

Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă

La întocmirea SITUATIILOR FINANCIARE  la 31 DECEMBRIE 2015 s-au avut în vedere regulile cu caracter general prevăzute în Legea Contabilităţii nr 82 republicată si ordinul 3129/2005 al  COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR.

Strategii si perspective

Asigurare Reasigurare ASIMED SA si-a propus pentru exercitiul financiar viitor dezvoltarea portofoliului de clienti atat prin atragerea unora noi cat si prin fidelizarea celor existenti, cresterea vitezei de recuperare a creantelor, dezvoltarea activitatii prin infiintarea de agentii si colaborarea cu intermediari in asigurari dar si obtinerea autorizarii ASF pentru noi clase de asigurare.