Raport anual 2013

Raport anual
 privind exercitiul financiar 2013

Denumire: S.C. Asigurare Reasigurare ASIMED S.A.


Nr. inregistrare Registrul Asiguratorilor: RA 053 


Adresa sediu social: Bucuresti, str. Gheorghe Lazar nr. 8A, sector 1


Structura actionariat:


HUICA LAURENTIU – 79,97%


RADU GEORGE-CAZACINCU – 0,488%


HUICA ALEXANDRU-CATALIN – 0,389%


S.C. HEPITES S.A. - 3,704%


S.C. OLFARM S.A. - 4,748%


S.C. IMECO S.A. - 1,8%


S.C. MEDUMAN S.A. - 2,237%

S.C. FARMACOM S.A. - 0,076%


S.C. HELIOFARM S.A. - 0,733%


S.C. FARMACEUTICA GALENUS S.A. - 5,846%


Consiliul de Administratie:


Ecaterina Maria Voinescu – Presedinte


Radu George Cazacincu – Membru


Elena Spirea – Membru


Categorii si clase de asigurare practicate:


Compania noastra practica asigurari generale si este autorizata pentru urmatoarele clase de asigurare:


clasa I – asigurari de accidente si boala (inclusiv de munca si boli profesionale)


clasa II – asigurari de sanatate

clasa III – asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare

clasa VII – asigurari de bunuri aflate in tranzit


clasa VIII – asigurari de incendiu si alte calamitati


clasa XIII – asigurari de raspundere civila generala


Dintre clasele practicate de compania noastra, doar clasa II beneficiaza de o deducere limitata de legiuitor insa la un plafon de maximum 250 euro/an/angajat conform Codului Fiscal.


Canalul de distributie al produselor companiei este realizat prin intermediul consilierilor de asigurare – angajati, in cadrul compartimentului Subscriere contracte de asigurare.


Audit financiar:


Auditul financiar extern este realizat de compania S.C. Elite Consulting S.A., inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 029/2001.

Raportul acesteia, prescurtat, arata astfel:
„Am auditat situatiile financiare ale societatii ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data, precum si sinteza politicilor contabile semnificative si notelor explicative anexate.


Situatiile financiare mentionate se refera la:


Total capitaluri proprii - 16.928.141 RON 


Rezultatul (pierdere) - 681.879 RON

In opinia noastra, situatiile financiare la care se face referire in paragraful 1, prezinta in mod corect si fidel pozitia financiara a ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A.la 31 decembrie 2013, precum si rezultatele activitatii sale stabilite pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu Directivele Europene specifice domeniului asigurarilor aprobate prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.3129/2005, modificat prin Ordinul nr. 7/2007 si normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare si Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 7, sectiunea 2, literele g si h, din Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.22/2008, raportam ca pe parcursul auditului statutar al situatiilor financiare, nimic nu ne-a atras atentia ca sa ne faca sa credem ca rezervelor tehnice ale Societatii, proportia activelor admise sa acopere rezervele tehnice, marja de solvabilitate si coeficientul de lichiditate la 31 decembrie 2013, nu au fost calculate si prezentate in toate aspectele semnificative in conformitate cu legislatia si reglementarile romanesti.

Bilantul societatii la 31 DECEMBRIE 2013 se prezinta astfel :


Plasamente totale: 0389409 lei


Creante din operatiuni de asigurare: 559886 lei


Alte creante: 4436506 lei


Alte elemente de activ: 51941 lei


Disponibilitati banesti in casa si conturi: 3465439 lei


Total active: 17893181 lei


Capital social: 11301000 lei


Rezerve: 4068309 lei


Rezerve statutare: 161310 lei


Rezultatul exercitiului: -681879 lei


Repartizare profit: 0 lei


Rezerve tehnice: 694756 lei


Alte provizioane: 40000 lei

Alte datorii: 90624 lei


Venituri in avans: 139660 lei


Total pasiv: 17893181 lei


CONTUL TEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel:


Venituri din prime subscrise: 1365428 lei


Cheltuieli cu daune totale: 722605 lei


Variatia rezervei de catastrofa: 1606 lei


Cheltuieli de achizitii: 846990 lei


Cheltuieli de administrare: 846990 lei


Rezultatul tehnic al asigurarii generale: -1049192 lei


CONTUL NETEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel:

Rezultatul tehnic al asig generale: - 1049192 lei


Venituri din realizare plasamente financiare: 411000 lei


Alte venituri netehnice: 3054 lei


Venituri totale: 1058843 lei


Cheltuieli totale: 1740722 lei


Rezultatul curent: -681879 lei


Impozit pe profit: 0 lei


Rezultatul net al exercitiului: -681879 lei

Societatea are un număr de 20 salariati pentru care a înregistrat cheltuieli cu salarii si taxe aferente.

Veniturile realizate sunt obtinute din activitati de asigurari de accidente, asigurari de sanatate, asigurari de incendiu si alte calamitati si asigurari de raspundere civila profesionala - malpraxis, din venituri din inchirieri de spatii si din venituri financiare pentru plasamentele financiare in depozite la banci si imprumuturi acordate catre alte societati afiliate.

In decursul anului 2013 actionarii au hotarat in mod prudent investirea activelor financiare ale societatii in depozite bancare.

La 31.12.2013 depozitele bancare conform evidentelor contabile arata astfel:

Institutia de credit


Valoarea depozitelor (Lei)

Banca Transilvania: 200000

ProCredit Bank: 723592

Credit Europe Bank: 593240

BRD: 301313

B.C.R.: 150000

CEC Bank: 130000

Credit Agricole: 589440

Leumi: 470415

TOTAL: 3158000

La sfarsitul anului 2010 Asimed SA detine actiuni la urmatoarele societati listate la Bursa de Valori Bucuresti:


  1. HEPITES S.A. (8,59%)

Numar de actiuni achizitionate: 1840000


Valoarea conform evidentelor contabile: 643893 LEI


Valoarea de piata la data raportarii: 147200 LEI

2. DORNAFARM S.A. (40,08%)


Numar de actiuni achizitionate: 6148230


Valoarea conform evidentelor contabile: 2367501 LEI


Valoarea de piata la data raportarii: 737140 lei

TOTAL GENERAL = 884340 LEI

De asemenea detine actiuni la societati nelistate cum sunt: ARENA IMPEX SRL in valoare de 299940 lei ( 99.98 %) si ROMFARM S.A. in valoare de 180000 lei (96.59 %).


La data raportarii societatea are inregistrate si virate la termen impozitele si taxele datorate conform legislatiei in vigoare.


Legea aplicabila contractelor de asigurare:


Toate contractele de asigurare se supun prevederilor Legii 32/2000 cu toate modificarile si completarile ulterioare.


Strategii si perspective de dezvoltare:


Pentru 2014, compania noastra si-a propus cel putin mentinerea portofoliului de clienti, identificarea de noi oportunitati de dezvoltare prin dezvoltarea de noi tipuri de polite din categoriile pentru care exista autorizatii CSA, perfectionarea profesionala continua pentru personalul angajat.