Raport anual 2012

Raport anual

privind exercitiul financiar 2012

 

Denumire: S.C. Asigurare Reasigurare ASIMED S.A.

Nr. inregistrare Registrul Asiguratorilor: RA 053

Adresa sediu social: Bucuresti, str. Gheorghe Lazar nr. 8A, sector 1

Structura actionariat:

HUICĂ LAURENŢIU – 82,182%

RADU GEORGE-CAZACINCU – 0,525%

HUICA ALEXANDRU-CATALIN – 0,418%

S.C. HEPITES S.A. - 3,566%

S.C. OLFARM S.A. - 3,87%

S.C. IMECO S.A. - 1,533%

S.C. MEDUMAN S.A. - 1,992%

S.C. FARMACOM S.A. - 0,0082%

S.C. HELIOFARM S.A. - 0,79%

S.C. FARMACEUTICA GALENUS S.A. - 5,042%

Consiliul de Administratie:

               Ecaterina – Maria Voinescu - Presedinte

Radu – George Cazacincu – Membru

Elena Spirea - Membru

Categorii si clase de asigurare practicate:

Compania noastra practica asigurari generale si este autorizata pentru urmatoarele clase de asigurare:

clasa I – asigurari de accidente si boala (inclusiv de munca si boli profesionale)

clasa II – asigurari de sanatate

clasa III – asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare

clasa VII – asigurari de bunuri aflate in tranzit

clasa VIII – asigurari de incendiu si alte calamitati

clasa XIII – asigurari de raspundere civila generala

Dintre clasele practicate de compania noastra, doar clasa II beneficiaza de o deducere limitata de legiuitor insa la un plafon de maximum 250 euro/an/angajat conform Codului Fiscal.

Canalul de distributie al produselor companiei este realizat prin intermediul consilierilor de asigurare – angajati, in cadrul compartimentului Subscriere contracte de asigurare.

Audit financiar:

Auditul financiar extern este realizat de compania S.C. Elite Consulting S.A., inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 029/2001. Raportul acesteia, prescurtat, arata astfel:

Am auditat situaţiile financiare ale societatii ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A.care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit şi pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data, precum si sinteza politicilor contabile semnificative si notelor explicative anexate.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

Total capitaluri proprii - 17.579.114 RON

Rezultatul (profit) - 333.339 RON

In opinia noastra, situatiile financiare la care se face referire in paragraful 1, prezinta in mod corect si fidel pozitia financiara a ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A.la 31 decembrie 2012, precum si rezultatele activitatii sale stabilite pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu Directivele Europene specifice domeniului asigurarilor aprobate prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.3129/2005, modificat prin Ordinul nr. 7/2007 si normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare si Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.22/2008, art. 7, sectiunea 2, literele g si h, raportam ca pe parcursul auditului statutar al situatiilor financiare, nimic nu ne-a atras atentia ca sa ne faca sa credem ca rezervelor tehnice ale Societatii, proportia activelor admise sa acopere rezervele tehnice, marja de solvabilitate si coeficientul de lichiditate la 31 decembrie 2012, nu au fost calculate si prezentate in toate aspectele semnificative in conformitate cu legislatia si reglementarile romanesti.

 

Bilanţul societăţii la 31 DECEMBRIE 2012 se prezintă astfel :

 

 • Plasamente totale 10177947 lei

 • Creante din operatiuni de asigurare 710226 lei

 • Alte creante 4828299 lei

 • Alte elemente de activ 42074 lei

 • Disponibilitati banesti in casa si conturi 3131053 lei

 • Total active 18889599 lei

 • Capital social 13101000 lei

 • Rezerve din reevaluare 4037402 lei

 • Rezerve statutare 161310 lei

 • Rezultatul exercitiului 333339 lei

 • Rezultatul reportat -33633 lei

 • Repartizare profit 20304 lei

 • Rezerve tehnice 751042 lei

 • Alte provizioane 40000 lei

 • Alte datorii 379745 lei

 • Venituri in avans 139698 lei

 • Total pasiv 18889599 lei

CONTUL TEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel

 • Venituri din prime subscrise 1486165 lei

 • Cheltuieli cu daune totale 468165 lei

 • Variatia rezervei de catastrofa 2254 lei

 • Cheltuieli de achizitii 522070 lei

 • Cheltuieli de administrare 522071 lei

 • Comisioane primate de la reasigurare 7047 lei

 • Rezultatul tehnic al asigurarii generale -21348 lei

 

Contul Netehnic la 31.12.2012 se prezintă astfel:

 

 • Rezultatul tehnic al asig generale -21348 lei

 • Venituri din realizare plasamente financiare 462602 lei

 • Alte venituri netehnice 16143 lei

 • Cota din venit din plasamente transferate 51308 lei

 • Cheltuieli din provizioane 0 lei

 • Venituri totale 1840946 lei

 • Cheltuieli totale 1434857 lei

 • Rezultatul curent 406089 lei

 • Impozit pe profit 72750 lei

 • Rezultatul net al exercitiului 333339 lei

 

Societatea are un număr de 22 salariati pentru care a înregistrat cheltuieli cu salarii si taxe aferente.Precizam ca societatea are salariati atit cu contracte de munca cit si cu contracte de mandat.

Veniturile realizate sunt obtinute din activitati de asigurari de accidente, asigurari de sanatate, asigurari de bunuri si asigurari malpraxis , din venituri din inchirieri de spatii si din venituri financiare pentru plasamentele financiare in depozite la banci si imprumuturi acordate catre alte societati afiliate.

In decursul anului 2012 actionarii au hotarit, acordarea de imprumuturi societatilor in care exista interese de participare, si deschiderea de conturi de depozite bancare si s-au emis acte aditionale la contractele incheiate pentru stabilirea de noi termene pentru recuperarea lor.

La 31.12.2012 imprumuturile de incasat conform evidentelor contabile arata astfel:

Persoana împrumutată de asigurator Valoarea conform evidenţelor contabile

 

SOCEKO - 3900

ARENA - 4663070

FOCUS LAB - 265618

HEPITES - 131400

OLFARM - 395000

GALENUS - 150000

Total - 5608987

 

Plasamentele efectuate de societata in depozite bancare se prezinta astfel:

 

Instituţia de credit Valoarea depozitelor (Lei)

 

TRANSILVANIA - 722000

CREDITE EUROPE - 569207

BRD-G S G - 291342

CEC BANK - 127000

B.C.R. - 300000

LEUMI - 153000

PIRAEUS BANK ROMANIA - 160253

PROCREDIT ROMANIA - 388758

TOTAL - 2711560

 

La data raportarii 31 DECEMBRIE 2012 Asimed SA detine actiuni la societati listate la Bursa de Valori Bucuresti in valoare de :

Denumirea Denumirea bursei de Numar de actiuni Valoarea conform Valoarea emitentului valori mobiliare unde achizitionate evidenţelor contabile de piata se tranzactioneaza (Lei) la data raportarii (Lei)

DORNA FARM SA 3106532 849352 0

HEPITES ( 8.59%) BVB 1,840,000 643,893 92000

Total X 4946532 1493245 92000

De asemenea detine actiuni la societati nelistate cum sunt: ARENA IMPEX SRL in valoare de 299940 lei ( 99.98 %) si ROMFARM SA in valoare de 180000 lei (96.59 %).

La data raportarii societatea are inregistrate si virate la termen impozitele si taxele datorate conform legislatiei in vigoare.

Legea aplicabila contractelor de asigurare:

Toate contractele de asigurare se supun prevederilor Legii 32/2000 cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Strategii si perspective de dezvoltare:

 

Pentru 2013, compania noastra si-a propus cel putin mentinerea portofoliului de clienti, date fiind conditiile economico-financiare national internationale relativ nefavorabile, identificarea de noi oportunitati de dezvoltare prin dezvoltarea de noi tipuri de polite din categoriile pentru care exista autorizatii CSA, perfectionarea profesionala continua pentru personalul angajat.