Raport anual 2010

 

Raport anual
privind exercitiul financiar 2010

Denumire: S.C. Asigurare Reasigurare ASIMED S.A.
Nr. inregistrare Registrul Asiguratorilor: RA 053
Adresa sediu social: Bucuresti, str. Gheorghe Lazar nr. 8A, sector 1
Structura actionariat:
HUICA LAURENTIU – 81,84%
RADU GEORGE-CAZACINCU – 0,57%
HUICA ALEXANDRU-CATALIN – 0,46%
S.C. HEPITES S.A. - 3,55%
S.C. OLFARM S.A. - 2,41%
S.C. IMECO S.A. - 1,35%
S.C. MEDUMAN S.A. - 1,85%
S.C. FARMACOM S.A. - 0,09%
S.C. HELIOFARM S.A. - 0,85%
S.C. FARMACEUTICA GALENUS S.A. - 3,62%
S.C. ARENA GROUP S.A. - 3,41%
Consiliul de Administratie:
Ecaterina – Maria Voinescu - Presedinte
Radu – George Cazacincu – Membru
Elena Spirea - Membru
Categorii si clase de asigurare practicate:
Compania noastra practica asigurari generale si este autorizata pentru urmatoarele clase de asigurare:
clasa I – asigurari de accidente si boala (inclusiv de munca si boli profesionale)
clasa II – asigurari de sanatate
clasa III – asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare
clasa VII – asigurari de bunuri aflate in tranzit
clasa VIII – asigurari de incendiu si alte calamitati
clasa XIII – asigurari de raspundere civila generala
Dintre clasele practicate de compania noastra, doar clasa II beneficiaza de o deducere limitata de legiuitor insa la un plafon de maximum 250 euro/an/angajat conform Codului Fiscal.
Canalul de distributie al produselor companiei este realizat prin intermediul consilierilor de asigurare – angajati, in cadrul compartimentului Subscriere contracte de asigurare.
Audit financiar:
Auditul financiar extern este realizat de compania S.C. Elite Consulting S.A., inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 029/2001. Raportul acesteia, prescurtat, arata astfel:
„Am auditat situatiile financiare ale societatii ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A.care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2010, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data, precum si sinteza politicilor contabile semnificative si notelor explicative anexate.
Situatiile financiare mentionate se refera la:
Total capitaluri proprii - 15.230.333 RON
Rezultatul (profit) - 261.166 RON

In opinia noastra, situatiile financiare la care se face referire in paragraful 1, prezinta in mod corect si fidel pozitia financiara a ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. la 31 decembrie 2010, precum si rezultatele activitatii sale stabilite pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu Directivele Europene specifice domeniului asigurarilor aprobate prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.3129/2005, modificat prin Ordinul nr. 7/2007 si normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare si Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.22/2008, art. 7, sectiunea 2, literele g si h, raportam ca pe parcursul auditului statutar al situatiilor financiare, nimic nu ne-a atras atentia ca sa ne faca sa credem ca rezervelor tehnice ale Societatii, proportia activelor admise sa acopere rezervele tehnice, marja de solvabilitate si coeficientul de lichiditate la 31 decembrie 2010, nu au fost calculate si prezentate in toate aspectele semnificative in conformitate cu legislatia si reglementarile romanesti.

Bilantul societatii la 31 DECEMBRIE 2010 se prezinta astfel :
Plasamente totale - 13258933 lei
Creante din operatiuni de asigurare - 281753 lei
Alte creante - 1796333 lei
Alte elemente de activ - 13276 lei
Disponibilitati banesti in casa si conturi - 981426 lei
Total active - 16332557 lei
Capital social - 11301000 lei
Rezerve - 4037402 lei
Rezerve statutare – 127759 lei
Rezultatul exercitiului - 261166 lei
Repartizare profit – 13018 lei
Rezerve tehnice - 563162 lei
Alte datorii - 346262 lei
Venituri in avans - 152800 lei
Total pasiv - 16332557 lei
CONTUL TEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel:
Venituri din prime subscrise - 1336062 lei
Cheltuieli cu daune totale - 518915 lei
Variatia rezervei de catastrofa - 1012 lei
Cheltuieli de achizitii - 382008 lei
Cheltuieli de administrare - 382008 lei
Cota din venitul net transferat - 0 lei
Rezultatul tehnic al asigurarii generale - 52119 lei
CONTUL NETEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel:
Rezultatul tehnic al asig generale 52119 lei
Venituri din realizare plasamente financiare 434414 lei
Alte venituri netehnice 61121 lei
Cota din venit din plasamente transferata in contul tehnic al asigurarilor 0 lei
Cheltuieli din provizioane 0 lei
Venituri totale 1776106 lei
Cheltuieli totale 1427890 lei
Rezultatul curent - 348216 lei
Impozit pe profit 87050 lei
Rezultatul net al exercitiului 261166 lei

Societatea are un numar de 20 salariati pentru care a înregistrat cheltuieli cu salarii si taxe aferente.
Veniturile realizate sunt obtinute din activitati de asigurari de accidente, asigurari de sanatate, asigurari de raspundere civila generala si asigurari de incendii si calamitati, din venituri din inchirieri de spatii si din venituri financiare pentru plasamentele financiare in depozite la banci si imprumuturi acordate catre alte societati afiliate.
In anul financiar 2010 actionarii au hotarit acordarea de imprumuturi societatilor in care exista interese de participare si deschiderea de conturi de depozite bancare si s-au emis acte aditionale la contractele incheiate pentru stabilirea de noi termene pentru recuperarea lor.
Plasamentele efectuate de societate in depozite bancare se prezinta astfel:

Institutia de credit
Valoarea depozitelor (Lei)
Banca Transilvania - 78000
ProCredit Bank - 111988
Credit Europe Bank - 171018
BRD - 75000
B.C.R. - 340000
PIRAEUS BANK ROMANIA - 57000
TOTAL - 833006 lei

La sfarsitul anului 2010 Asimed SA detine actiuni la urmatoarele societati listate la Bursa de Valori Bucuresti:
1. Denumirea emitentului: HEPITES S.A. (8,59%)
Numar de actiuni achizitionate: 1840000
Valoarea conform evidentelor contabile: 643893 LEI
Valoarea de piata la data raportarii: 202400 LEI

2. Denumirea emitentului: DORNAFARM S.A. (25,27%)
Numar de actiuni achizitionate: 3106532
Valoarea conform evidentelor contabile: 849352 LEI
Valoarea de piata la data raportarii: 0

TOTAL GENERAL = 202400 LEI


De asemenea detine actiuni la societati nelistate cum sunt: ARENA GROUP S.A. in valoare de 299940 lei ( 99.98 %) si ROMFARM S.A. in valoare de 180000 lei (96.59 %).
La data raportarii societatea are inregistrate si virate la termen impozitele si taxele datorate conform legislatiei in vigoare.
Legea aplicabila contractelor de asigurare:
Toate contractele de asigurare se supun prevederilor Legii 32/2000 cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Strategii si perspective de dezvoltare:
Pentru 2011, compania noastra si-a propus cel putin mentinerea portofoliului de clienti, date fiind conditiile economico-financiare national internationale relativ nefavorabile, identificarea de noi oportunitati de dezvoltare prin dezvoltarea de noi tipuri de polite din categoriile pentru care exista autorizatii CSA, perfectionarea profesionala continua pentru personalul angajat.