Raport anual 2009

Raport anual

privind exercitiul financiar 2009

 

Denumire: S.C. Asigurare Reasigurare ASIMED S.A.

Nr. inregistrare Registrul Asiguratorilor: RA 053

Adresa sediu social: Bucuresti, str. Gheorghe Lazar nr. 8A, sector 1

Structura actionariat:

HUICĂ LAURENŢIU – 81,84%

RADU GEORGE-CAZACINCU – 0,57%

HUICA ALEXANDRU-CATALIN – 0,46%

S.C. HEPITES S.A. - 3,55%

S.C. OLFARM S.A. - 2,41%

S.C. IMECO S.A. - 1,35%

S.C. MEDUMAN S.A. - 1,85%

S.C. FARMACOM S.A. - 0,09%

S.C. HELIOFARM S.A. - 0,85%

S.C. FARMACEUTICA GALENUS S.A. - 3,62%

S.C. ARENA GROUP S.A. - 3,41%

Consiliul de Administratie:

Laurentiu Huica - Presedinte

Ecaterina – Maria Voinescu - Membru

Radu – George Cazacincu - Membru

Categorii si clase de asigurare practicate:

Compania noastra practica asigurari generale si este autorizata pentru urmatoarele clase de asigurare:

 • clasa I – asigurari de accidente si boala (inclusiv de munca si boli profesionale)

 • clasa II – asigurari de sanatate

 • clasa III – asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare

 • clasa VII – asigurari de bunuri aflate in tranzit

 • clasa VIII – asigurari de incendiu si alte calamitati

 • clasa XIII – asigurari de raspundere civila generala

Dintre clasele practicate de compania noastra, doar clasa II beneficiaza de o deducere limitata de legiuitor insa la un plafon de maximum 250 euro/an/angajat conform Codului Fiscal.

Canalul de distributie al produselor companiei este realizat prin intermediul consilierilor de asigurare – angajati, in cadrul compartimentului Subscriere contracte de asigurare.

Audit financiar:

Auditul financiar extern este realizat de compania S.C. Elite Consulting S.A., inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 029/2001. Raportul acesteia, prescurtat, arata astfel:

Am auditat situaţiile financiare ale societatii ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2008, contul de profit şi pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data, precum si sinteza politicilor contabile semnificative si notelor explicative anexate. 

 Situatiile financiare mentionate se refera la:

 • Total capitaluri proprii - 15.118.082 RON

 • Rezultatul (profit) - 126.022 RON

 

 În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă în mod corect şi fidel poziţia financiară a ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. la 31 decembrie 2009, precum şi rezultatele activităţii sale stabilite pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu Directivele Europene specifice domeniului asigurărilor aprobate prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.3129/2005, modificat prin Ordinul nr. 7/2007 şi normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 cu modificarile ulterioare şi Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.22/2008, art. 7, sectiunea 2, literele g si h, raportam ca pe parcursul auditului statutar al situatiilor financiare, nimic nu ne-a atras atentia ca sa ne faca sa credem ca modul de calcul al rezervelor tehnice ale Societatii, proportia activelor admise sa acopere rezervele tehnice, calculul marjei de solvabilitate si a coeficientului de lichiditate la 31 decembrie 2008, nu sunt in toate aspectele semnificative, in conformitate cu legistatia si reglementarile romanesti.” 

Bilanţul societăţii la 31 DECEMBRIE 2009 se prezintă astfel :

 • Plasamente totale - 13445554 lei

 • Creante din operatiuni de asigurare - 373309 lei

 • Alte creante - 1633062 lei

 • Alte elemente de activ - 16330 lei

 • Disponibilitati banesti in casa si conturi - 593265 lei

 • Total active - 16061023 lei

 • Capital social - 11301000 lei

 • Rezerve - 4050159 lei

 • Rezerve statutare - 114741lei

 • Rezultatul exercitiului - 126022 lei

 • Repartizare profit - acoperirea pierderii din anul trecut

 • Rezerve tehnice - 541161 lei

 • Datorii din reasigurare - 0 lei

 • Alte datorii - 284542 lei

 • Venituri in avans - 117238 lei

 • Total pasiv - 16061023  lei

CONTUL TEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel:

 • Venituri din prime subscrise - 1204387 lei

 • Cheltuieli cu daune totale - 510240 lei

 • Variatia rezervei de catastrofa - (-2351) lei

 • Cheltuieli de achizitii - 278534 lei

 • Cheltuieli de administrare - 278535 lei

 • Cota din venitul net transferat - 0 lei

 • Rezultatul tehnic al asigurarii generale - 35024 lei

Contul Netehnic la 31.12.2009 se prezintă astfel :

 • Rezultatul tehnic al asig generale 35024 lei

 • Venituri din realizare plasamente financiare 1001823 lei

 • Alte venituri netehnice 19093 lei

 • Cota din venit din plasamente transferata in contul tehnic al asigurarilor 0 lei

 • Cheltuieli din provizioane 867151 lei

 • Venituri totale 2225304 lei

 • Cheltuieli totale 2072952 lei

 • Rezultatul curent - 390725 lei

 • Impozit pe profit 79944 lei

 • Rezultatul net al exercitiului 126022 lei

Societatea are un număr de 21 salariati pentru care a înregistrat cheltuieli cu salarii si taxe aferente.

Veniturile realizate sunt obtinute din activitati de asigurari de sanatate si asigurari malpraxis , asigurari de raspundere civila de furnizori , asigurari pentru studii clinice si asigurari de incendii si calamitati , din venituri din inchirieri de spatii si din venituri financiare pentru plasamentele financiare in depozite la banci si imprumuturi acordate catre alte societati afiliate.

In anul financiar 2009 actionarii au hotarit acordarea de imprumuturi societatilor in care exista interese de participare si deschiderea de conturi de depozite bancare si s-au emis acte aditionale la contractele incheiate pentru stabilirea de noi termene pentru recuperarea lor.

 

Plasamentele efectuate de societata in depozite bancare se prezinta astfel:

 

Instituţia de credit

Valoarea depozitelor (Lei)

1

2

Banca Transilvania

76727,61

Total Banca Transilvania

76727,61

ProCredit Bank

1641,97

Total ProCredit Bank

1641,97

BRD 27009,55
Total BRD 27009,55

B.C.R.

41813,51

Total B.C.R.

41813,51

PIRAEUS BANK ROMANIA

57215,07

Total PIRAEUS BANK ROMANIA

57215,07

ATCP - TREZ 23030,52
Total ATCP - TREZ 23030,52

TOTAL

233438,23

 

La sfarsitul anului 2009 Asimed SA detine actiuni la societati listate la Bursa de Valori Bucuresti in valoare de :

Denumirea emitentului

Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzactioneaza

Numar de actiuni achizitionate

Valoarea conform evidenţelor contabile

Valoarea de piata la data raportarii

(Lei)

(Lei)

HEPITES ( 8.59%)

BVB

1,840,000

643,893

220,800

DORNAFARM (25,27%) BVB 3106532 849351,73 0

Total

X

4946532

1493244,73

220,800

Deasemenea detine actiuni la societati nelistate cum sunt : ARENA GROUP S.A. in valoare de 299940 lei ( 99.98 %) si ROMFARM S.A. in valoare de 180000 lei (96.59 %).

La data raportarii societatea are inregistrate si virate la termen impozitele si taxele datorate conform legislatiei in vigoare.

Legea aplicabila contractelor de asigurare:

Toate contractele de asigurare se supun prevederilor Legii 32/2000 cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Strategii si perspective de dezvoltare:

Pentru 2010, compania noastra a bugetat un volum de prime urmand trendul anual de dezvoltare inca de la inceput – o crestere de 15-20%, concomitent cu dezvoltarea pe orizontala a afacerii – deschidere de filiale, o politica de management ce va cauta cele mai optime solutii pentru gestionarea si diminuarea riscurilor, politici noi de marketing pentru dezvoltarea imaginii companiei si a produselor acesteia in randul publicului, totul dublat de o perfectionare continua a cadrelor companiei in domeniul de profil.